Högskolans ledning

MDH:s övergripande verksamhet leds av högskolestyrelsen. Rektor är myndighetschef och direkt underställd styrelsen.

Rektor, som utses av regeringen, är högskolans myndighetschef. Prorektor är rektors ställföreträdare och förvaltningschefen bereder ärenden utifrån rektorsbeslut.

Högskolestyrelsen

2019-09-23Högskolestyrelsen är det högsta beslutande organet vid MDH och ansvarar bland annat för fördelning av resurser och för beslut i strategi- och policyfrågor.

Rektor

2019-03-14Paul Pettersson är rektor för MDH och leder högskolans verksamhet.

Ledningsgrupp och dekangrupp

2019-03-05På MDH finns en ledningsgrupp med uppgift att ge råd och stöd till rektor i såväl strategiska som löpande ledningsfrågor och en dekangrupp med uppgift att diskutera gemensamma fakultets- och ledningsfrågor.