Förvaltningen - ett kvalificerat administrativt stöd till MDH:s verksamheter

Förvaltningen har ett samordnande ansvar för beredning av ärenden inför beslut av högskolestyrelse, rektor och fakultetsnämnder. Förvaltningen ska säkerställa väl fungerande processer inom områdena myndighetsutövning mot enskild, studentservice, personal, ekonomi, information/kommunikation, lokalförsörjning, IT-stöd, juridik och ledningsstöd.

medarbetare förvaltningen

Förvaltningen ansvarar för att ta fram högskolegemensamma styrdokument. Arbetet sker i nära samarbete med akademier och högskolebiblioteket för att säkerställa ett behovsanpassat stöd kombinerat med de krav som ställs på högskolan som myndighet. Förvaltningen är indelad i åtta sektioner och sysselsätter omkring 130 personer.

Ann Cederberg, förvaltningschef

Malin Gunnarsson, biträdande förvaltningschef

Sektioner inom förvaltningen

 

Campussektionen

2019-01-25Campussektionens verksamhet är lokaler, inredning, utrustning och intern service på båda orter.

Högskolebiblioteket

2019-01-25MDH:s högskolebibliotek finns både i Eskilstuna och Västerås och är öppet måndag-fredag.

IT-sektionen

2017-11-16IT-sektionen ansvarar för support, drift, underhåll, nätverk, säkerhet och utveckling av högskolans gemensamma IT-system.

Ledningskansliet

2018-11-08Ledningskansliets övergripande uppdrag är att förse högskolans ledning med underlag av hög kvalitet för att bidra till goda förutsättningar att fatta välgrundade beslut.

HR-sektionen

2019-04-17HR- sektionen ansvarar för arbetsmiljöfrågor, lönebildning och lönehantering, rehabilitering, chef- och ledarskapsförsörjning, jämlikhet, samverkan och förhandlingar mellan arbetsgivare och fackliga organisationer, men även personaladministration i övrigt som till exempel riktlinjer för personalvård och förmåner, representation och tjänsteresor.

Sektionen för antagning och examen

2019-06-28Sektionen för antagning och examen (SAE) jobbar med studentnära frågor, i första hand med myndighetsutövning i antagnings- och examensfrågor samt arbetar med frågor kring Ladok.

Sektionen för ekonomi och inköp

2017-03-27Sektionen för ekonomi och inköp ger stöd och service i ekonomi- och inköpsfrågor till högskolestyrelse, rektor och högskolans alla organisatoriska enheter.

Sektionen för kommunikation och externa relationer

2018-03-19Sektionen för kommunikation och externa relationer är hela högskolans kommunikationsbyrå. Vi stödjer akademierna, ledningen och förvaltningen i att nå ut med sin information på bästa sätt.

Studentcentrum

2019-01-25Studentcentrum (STC) jobbar med studentnära frågor.. STC ger information, service, råd och stöd till studenterna. Detta görs genom studenttorget, studievägledningen och studenthälsan.