Ledningskansliet

Ledningskansliets övergripande uppdrag är att förse högskolans ledning med underlag av hög kvalitet för att bidra till goda förutsättningar att fatta välgrundade beslut.

Ledningskansliet har följande ansvarsområden:

  • Stöd till ledning och fakultetsnämnd i form av besluts- och utredningsunderlag, mötesplanering och administrativt stöd.

  • Informationsförsörjning, dokumenthantering och hantering av inkomna förfrågningar och ärenden till högskolan. 

  • Juridiskt stöd i rättsliga frågeställningar, avtalshantering och juridiska processer inom högskolans verksamhet.

  • Kvalitetsuppföljning genom att bistå verksamheten med underlag för kvalitetshöjande åtgärder samt genom att administrera, samordna och sammanställa underlag för nationell kvalitetsutvärdering.

  • Verksamhetsuppföljning genom att driva verksamhetsuppföljningsprocessen innehållande övergripande uppföljning av högskolans verksamhet samt specifikt uppföljning av högskolans nyckeltal. Därutöver bistå ledning med underlag och analys.

  • Verksamhetsstyrning genom att driva verksamhetsplaneringsprocessen samt att hålla samman högskolans övergripande budget. Därutöver bistå ledning med stöd i verksamhetsplaneringsfrågor.

  • Verksamhetsstöd inom internationalisering genom hantering av högskolegemensamma finansieringsprogram för mobilitet, genom stöd i upprättande av avtal gällande internationalisering och genom stöd till akademier i internationaliseringsfrågor.

  • Systemstöd för Public360, MoveON, Survey&Report, ISP-databasen, Klara och E-arkivet.

  • I övrigt ge stöd utifrån det verksamheten har behov av.

Personal vid ledningskansliet