Förvaltningen - ett kvalificerat administrativt stöd till MDH:s verksamheter

Förvaltningen har ett samordnande ansvar för beredning av ärenden inför beslut av högskolestyrelse, rektor och fakultetsnämnder. Förvaltningen ska säkerställa väl fungerande processer inom områdena myndighetsutövning mot enskild, studentservice, personal, ekonomi, information/kommunikation, lokalförsörjning, IT-stöd, juridik och ledningsstöd.

 

 

 

Förvaltningen ansvarar för att ta fram högskolegemensamma styrdokument. Arbetet sker i nära samarbete med akademier och högskolebiblioteket för att säkerställa ett behovsanpassat stöd kombinerat med de krav som ställs på högskolan som myndighet. Förvaltningen är indelad i åtta sektioner och sysselsätter omkring 130 personer.

Ann Cederberg, förvaltningschef

Malin Gunnarsson, biträdande förvaltningschef