Kvalitetssystem för utbildning och forskning

För MDH och våra studenter är kvaliteten i utbildningarna och i det dagliga arbetet mycket viktigt. Kvalitetsutvecklingen pågår ständigt med en medveten strävan att bli bättre.

Kvalitetssystem vid högskolan

Det kontinuerliga kvalitetsarbetet bedrivs på ledningsnivå såväl som inom de organisatoriska enheterna. Däremellan agerar fakultetsnämnden som har det övergripande kvalitetsansvaret för de utbildningsprogram, forskarutbildningsämnen och den forskning som bedrivs vid högskolan samt för att driva kvalitetsutvecklingen framåt inom dessa verksamhetsgrenar.

Kvalitetspolicy definierar kvalitet i kärnverksamheten, beskriver en övergripande ansvarsfördelning inom MDH samt ställer krav på grundläggande förutsättningar och arbetssätt för att uppnå ett systematiskt kvalitetsarbete.

Fakultetsnämndens regler, samt akademiernas och förvaltningens rutiner för utbildnings- och forskningsrelaterade frågor utgår från kvalitetspolicyn och beskriver mer i detalj hur kvalitetsarbete med frågor inom utbildning och forskning ska genomföras och hur ett professionellt stöd ska ges.

Sammantaget syftar MDH:s kvalitetssystem till att säkerställa att högskolan, som kunskapsorganisation och myndighet, följer krav från vetenskapssamhället såväl som krav i exempelvis högskolelagen och högskoleförordningen samt efterlever de nationella och internationella förväntningar som ställs genom det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning och de europeiska standarder och riktlinjerna (ESG:er). De primära syftena för kvalitetssystemet i sin helhet är därmed 1) att bistå högskoleledningen med underlag att effektivt kunna styra verksamheten, samt 2) att säkerställa hög kvalitet i högskolans kärnverksamhet, utbildning och forskning.

Läs mer om kvalitetsarbetet inom högskolans verksamhet:

 

Systematiskt kvalitetsarbete

Högskolans kvalitetssystem ska, genom ett systematiskt arbetssätt, stödja genomförande, fånga upp och åtgärda brister samt leda till utveckling och lärande av utbildnings- och forskningsverksamheterna. Kärnan i kvalitetsarbetet är en god kvalitetskultur som präglas av tillit, engagemang och ett öppet diskussionsklimat.
Det systematiska kvalitetsarbetet kan beskrivas i faserna: utveckla, genomföra, följa upp och återkoppla, se figur nedan. Kvalitetssäkringen, som sker före genomförandet, syftar till att säkerställa att förutsättningar att nå uppsatta mål eller resultat finns och kvalitetsgranskning, som sker efter genomförandet, syftar till att utvärdera om förväntad kvalitet och resultat uppnåddes. Kvalitetsutveckling sker kontinuerligt och syftar till att ständigt förbättra verksamheten.
Kvalitetscykel vid Mälardalens högskola