Anvisningar för upprättande av meritportfölj

MDHs modell på pedagogisk meritportfölj

Huvudfacket

Meritportföljens huvudfack innehåller en text på maximalt 8 sidor som skrivs enligt en fast disposition , med följande huvudrubriker:

 1. Min pedagogiska grundsyn
 2. Hur jag arbetar med studenternas lärutveckling
 3. Hur jag arbetar med min egen lärutveckling
 4. Hur jag bidrar till den organisatoriska utvecklingen

Ordet lärutveckling står för ett lärande som förutom att utveckla ämneskunskaper och generella förmågor också utvecklar förmågan att lära och erfara.

Det finns inte något krav på att man ska kunna fylla alla rubriker eller fack med text eller innehåll och en välfylld pedagogisk meritportfölj innebär inte per automatik att du är pedagogiskt skicklig.

Lägg märke till att när ”läraren” omnämns i den beskrivande texten nedan, avses all högskolepedagogisk lärarverksamhet i till exempel grund-, forskar- och uppdragsutbildning. På samma sätt ska ”studenten” då den omnämns i texten tolkas som allt från grundutbildningsstudenter, distansstuderande till forskarstuderande. Vid bedömningen av den pedagogiska meritportföljen görs en så generös tolkning av begreppen ”lärare” och ”student” som möjligt.

I arbetet med att skriva meritportföljen följer här en orientering och lite tips och råd om vad som förväntas tas upp under respektive rubrik eller fack.

Rubrik 1: Min pedagogiska grundsyn

Den pedagogiska grundsynen representeras av de värderingar, uppfattningar och erfarenheter som ligger till grund för ditt arbete som lärare. Grundsynen är avgörande för hur du bemöter dina studenter och du förväntas därför beskriva vilka utgångspunkter, mål och ramar som påverkar din lärargärning. Hur ser du på kunskap, utbildning och kunskapsutveckling? Hur uppfattar du utbildningens relation till det omgivande samhället och hur reflekterar du över aspekter som till exempel jämställdhet, genus och likabehandling i undervisningssammanhang?

Var noga med att i hela ditt dokument synliggöra, gärna med konkreta exempel, hur den pedagogiska grundsynen avspeglar sig i ditt lärararbete så att meritportföljen förmedlar en logisk och pedagogisk helhet.

Referera gärna till relevant litteratur som stödjer din pedagogiska grundsyn.

Rubrik 2: Hur jag arbetar med studenternas lärutveckling

Studenternas lärutveckling kan beskrivas som att de utvecklar en förmåga att lära och erfara, planera och ta ansvar för sin utbildning, göra självständiga och kritiska bedömningar, självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt söka information och kommunicera med olika medier. Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, även utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper med personer utan specialkunskaper inom området . På så sätt ges studenterna en beredskap att möta förändringar i samhället och det kommande arbetslivet.

Genom att skildra ett urval av pedagogiska erfarenheter och reflektera över konkreta undervisningssituationer kan du visa hur du stödjer utvecklingen av studentens förmågor och hur målsättningarna i högskolelagen uppnås. Som underlag för din reflektion kan du göra ett urval av de pedagogiska erfarenheterna och verifiera dem med konkreta exempel från till exempel kursutvärderingar , förändringsarbete utifrån kursutvärderingar, studiehandledningar, läraktiviteter och/eller examinationer. Visa med några få ingående exempel hur du arbetar och tänker i din pedagogiska gärning, med svar på frågorna vad, hur, varför och med vilket resultat i samklang med din egen pedagogiska grundsyn.

Det bör i texten tydligt framgå hur du aktiverar studenterna till eget lärande och hur du väcker studenternas engagemang och intresse för det aktuella ämnet. Beskriv gärna hur du strukturerar och organiserar kunskapsmassan i olika kurser och hur kommunikationen med studenterna ser ut. Visa på din variation, bredd och kreativitet i undervisningssammanhang och hur du genom egen reflektion utvecklar undervisningen.

Om möjligt knyter du din beskrivning av undervisningen till pedagogiska modeller och aktuella teorier kring lärandet

Rubrik 3: Hur jag arbetar med min egen lärutveckling

Din egen lärutveckling handlar om hur du planerar och tar ansvar för din professionella utveckling som lärare eller handledare inom grund-/forskarutbildning. Genom att reflektera över dina erfarenheter kan du säkert peka ut eventuella utvecklingsbehov och sätta upp framtida mål.

Vilka faktorer har påverkat din förmåga att strukturera och organisera undervisningen i olika kurser? Hur vill du utveckla den egna lärarrollen och vad krävs för att du vid behov ska kunna förnya din undervisning? Beskriv gärna hur du utvecklat din lärarroll och hur du vill möta framtidens krav på högskolans lärare. Du kan till exempel kommentera förändringar i tänkandet som kan kopplas till kursutvärderingar, tidsanda, egen mognad eller forskning på området.

Det är viktigt att även din egen utveckling beskrivs i samklang med den pedagogiska grundsynen, gärna med stöd från konkreta exempel, litteratur och forskning.

Rubrik 4: Hur jag bidrar till den organisatoriska utvecklingen

En pedagogiskt skicklig lärare medverkar till den organisatoriska kunskaps- och lärutvecklingen vid det egna lärosätet men har kanske även externa kontakter med det omgivande samhället. Läraren utvecklar visioner, bygger upp strategier, kommunicerar utbildning och undervisning, motiverar, inspirerar samt stödjer initiativ till samverkan och förändring . Detta kan ske genom att dela erfarenheter, lyfta frågor och vitalisera den pedagogiska debatten inom kurser, program och fakulteter.

Hur samverkar du med andra lärare i din strävan att utveckla både din egen och andras undervisning? Publicerar du ditt pedagogiska arbete i form av till exempel rapporter, föredrag, konferensbidrag eller seminariearbeten? Är du kanske nyskapande i någon pedagogisk fråga och/eller i utvecklingen av kurser, program och handledningsstrategier? I så fall bidrar du säkert till högskolans organisatoriska lärutveckling och bör med dessa frågor som utgångspunkt redogöra för ditt arbete och dina reflektioner.

Övriga fack – för dina bilagor

I den pedagogiska meritportföljens huvudtext hänvisas till dokumentationen i portföljens övriga fack. De olika facken används för att systematisera och styrka den verksamhet/process som beskrivs i huvudfacket genom att bifoga olika typer av intyg och dokumentation i form av bilagor och består av mer kvantitativa meriter.

Du behöver inte alltid utnyttja alla dokument som samlas i portföljen. Det kan vara aktuellt att utesluta vissa fack eller punkter, men du bör sträva efter en så allsidig pedagogisk meritering som möjligt. För att minska mängden dokument rekommenderas du att göra ett kvalitativt urval av dokumenten. Upprätta en lista på de övriga dokumenten under respektive fack. De listade dokumenten ska kunna visas upp på anmodan. Kom ihåg att det är du själv som avgör vad som är en merit.

Facken används för dokumentation av:

A. Undervisningsinsatser
B. Pedagogisk utbildning
C. Utvecklingsarbete och forskning om utbildning
D. Utveckling av läromedel och undervisningsmedier
E. Erfarenhet av utbildningsplanering och utbildningsadministration
F. Populärvetenskapligt arbete
G. Övrigt

Innehållet i facken ska kunna ge underlag för bedömning utan hänvisningar till ytterligare dokument eller webbsidor, även om sådana naturligtvis kan nämnas för fördjupad läsning.

Fack A: Undervisningsinsatser

Under denna flik redogör du för mer kvantitativa data från din undervisning. Hur ser dina undervisningsinsatser och erfarenheter ut? Hur uppfattas undervisningsinsatserna av studenterna eller andra utomstående,? Ta gärna hjälp av nedanstående exempel för att kunna göra en så heltäckande redovisning som möjligt.

 • Studenters kursvärderingar
 • Dokumenterade förändringar utifrån kursutvärderingar
 • Dokumentation från undervisningsplanering
 • Handledning inom grundutbildning och forskarutbildning
 • Pedagogiska utmärkelser
 • Utlåtande från prefekt eller studierektor
 • Undervisningserfarenheternas omfattning
 • Undervisningserfarenheternas bredd (variation, olika nivåer, olika målgrupper, olika ämnen)

Undervisningsresultaten som beskrivits i huvudfacket styrks till exempel genom att bifoga sammanställningar av kursutvärderingar, statistik på studentgenomströmning, dokumenterade förändringar utifrån till exempel kursutvärderingar eller andra erfarenheter. Bifoga gärna utmärkelser, utlåtanden och tjänstgöringsbetyg från prefekt eller studierektor från berörd institution eller andra intyg som styrker din sammanställning.

Fack B: Pedagogisk utbildning

Pedagogisk utbildning och vetenskaplig utbildning i undervisningsämnet är naturligtvis alltid meriterande. Här redovisar du dina formella pedagogiska och ämnesmässiga utbildningar som är relevanta för meriteringen, se nedanstående exempel:

 • Utbildning i högskolepedagogik
 • Lärarutbildning
 • Akademisk utbildning med pedagogisk relevans
 • Annan utbildning med pedagogisk relevans
 • Akademisk utbildning i undervisningsämnet/ämnena

Exempel på dokumentation är kursintyg, betyg, utbildningsbevis samt rapporter och uppsatser som framställts i samband med pedagogisk utbildning.

Fack C: Utvecklingsarbete och forskning om utbildning

Här dokumenterar du din utveckling och/eller forskning inom det pedagogiska området, till exempel deltagande på studieresor eller konferenser med pedagogiskt syfte. Flera exempel på utvecklingsarbete och forskning om utbildning är:

 • Kurs- och programutveckling
 • Försöksverksamhet och utvecklingsprojekt
 • Studieresor
 • Pedagogiska konferenser
 • Pedagogiska och didaktiska rapporter
 • (Forsknings)artiklar
 • Internationella/nationella/interna/externa uppdrag som har anknytning till utbildningsfrågor
 • Deltagande i nationellt eller internationellt lärarutbyte

Dokumentationen kan bestå av projektbeskrivningar, erhållna projektmedel, kursplaner, ansökningar om ekonomiska kursutvecklingsmedel, intyg, konferensprogram, rapporter, artiklar publicerade i olika tidskrifter, anslagsbeslut och omdömen från referenspersoner. Var noga med att dokumentationen beskriver både typ av arbete, omfattning och grad av självständighet.

Fack D: Utveckling av läromedel och undervisningsmedier

Har du utvecklat läromedel eller andra former av undervisningsmedier? Då samlar du dessa meriter i detta fack. Exempel på läromedel och undervisningsmedier är:

 • Läroböcker, kompendier, kursmaterial, självstudiematerial
 • Laborationsinstruktioner
 • Nätbaserade kurser
 • Film, video- och ljudproduktion, åskådnings- och träningsmaterial

Bifoga som dokumentation till exempel ett urval av läromedel av olika karaktär, en länk till en kurshemsida, en CD-skiva med aktuellt material eller yttranden så som recensioner och intyg.

Fack E: Erfarenhet av utbildningsplanering och administration

Erfarenheterna från utbildningsplanering och/eller undervisningsadministration beskrivs i den pedagogiska meritportföljens huvudfack. Här redovisar du dokumenten som belyser och intygar en utveckling och administration av utbildningar, så som:

 • Uppdrag som studierektor eller motsvarande, ledningsgruppsverksamhet, studievägledare, kursansvarig och liknande.
 • Självständigt ansvar: ledning, planering, genomförande av högskolepedagogiska utvecklingsprojekt.
 • Utvärderingar och utredningar, till exempel programutvärderingar och genomströmningsstudier.
 • Nämnd- eller andra typer av förtroendeuppdrag.

Exempel på dokumentation är utbildningsplaner och intyg som styrker det du tidigare beskrivit i huvudfacket, förordnanden, utredningar, rapporter, skrivelser. Se till att din dokumentation även beskriver arbetsuppgifter, omfattning och tidpunkter.

Fack F: Populärvetenskapligt arbete

Högskolan har som uppdrag att nå ut till allmänheten och informera om sin verksamhet. Detta kan ske genom populärvetenskaplig information som framförs lättfattligt och enkelt och inte riktar sig direkt till fackmän. Har du varit med och arbetat med sådana uppdrag dokumenterar du detta här.

Exempel på populärvetenskapligt arbete kan vara presentationer, information, beskrivningar eller artiklar i olika former av tidskrifter.

Som dokumentation tjänar bland annat intyg, yttranden, rapporter och artiklar publicerade i dagspress eller populärvetenskapliga tidskrifter.

Fack G: Övrigt

I detta fack redovisas olika typer av aktivt deltagande i den pedagogiska debatten som inte passar in under något annat fack, till exempel:

 • Uppdrag utanför högskolan
 • Förtroendeuppdrag
 • Kontakter/samarbete med studerandeorganisationer
 • Mentorskap
 • Samverkan med det omgivande samhället

Aktiviteterna kan beläggas med exempelvis rapporter, intyg, yttranden och omdömen från referenspersoner.