Högskolepedagogisk utveckling - CeSAM

CeSAMs verksamhet utgör en central funktion för högskolans arbete med pedagogisk utveckling i relation till digitalisering, livslångt lärande, jämställdhetsintegrering, internationalisering och lärande för hållbar utveckling.

CeSAM arbetar med högskolepedagogisk utveckling bland annat i form av verksamhetsnära utvecklingsarbete och högskolepedagogisk utbildning.

De högskolepedagogiska utbildningarna tar sin utgångspunkt i forskning om vuxnas lärande och högskolepedagogisk teoribildning med syftet att högskolans lärare ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt också till sin undervisning. Innehåll och arbetssätt i kurser, workshops och seminarier planeras med avsikt att främja aktivt lärande och studentcentrerade undervisningsformer.

Deltagarnas erfarenheter från undervisning i det egna ämnet är centrala i alla utbildningsaktiviteter. Olika ämnesdidaktiska frågeställningar och generell högskolepedagogik ger redskap att belysa och problematisera den pedagogiska praktiken. Utbildningsutbudet utgör därmed en naturlig del av lärares kontinuerliga professionella utveckling.

Kursutbud

Kurstyp Svenskt namn Engelskt namn Antal hp Kurskod Kommentar
Obligatoriska kurser för lektorat på MDH Högskolan och utbildningsuppdraget Teaching and Learning in Higher Education 1 2,5 PEA918  
Studenten och lärandesituationen Teaching and Learning in Higher Education 2 2,5 PEA920  
Läraren och undervisningen Teaching and Learning in Higher Education 3 2,5 PEA916  
Specialiseringskurser Digital pedagogisk kompetens i högre utbildning Digital Didactic Competence in Higher Education 2,5 PEA915  
Att handleda och examinera uppsatser och examensarbeten på grund- och avancerad nivå Supervising and Examining Scholarly Papers and Degree Projects at First- and Second-Cycle Levels 2,5 PEA902  
Tillgänglig undervisning i högre utbildning Accessibility and Teaching in Higher Education 2,5 PEA917  
Projektkurser Att upprätta en pedagogisk portfölj To Compile a Teaching Portfolio 2,5 PEA914  
Kursdesign Course Design 2,5 PEA919 Ges efter behov
Högskolepedagogiskt project Higher Education Project 2,5 PEA907 Ges efter önskemål
Specialkurser Forskarhandledarkurs Third Cycle Supervision Ej poänggivande Ingen kurskod Deltagare bestäms inom akademin
Open network learning - ONL Open network learning - ONL Ej poänggivande Ingen kurskod Intresseanmälan lämnas till cesam@mdh.se