Högskolepedagogiska utbildningar

Utbildning i högskolepedagogik vänder sig i första hand till lärare och forskare på MDH.

Utbildningarna tar sin utgångspunkt i forskning om vuxnas lärande och högskolepedagogisk teoribildning med syftet att högskolans lärare ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt också till sin undervisning. Innehåll och arbetssätt i kurser, workshops och seminarier planeras med avsikt att främja aktivt lärande och studentcentrerade undervisningsformer.

Deltagarnas erfarenheter från undervisning i det egna ämnet är centrala i alla utbildningsaktiviteter. Olika ämnesdidaktiska frågeställningar och generell högskolepedagogik ger redskap att belysa och problematisera den pedagogiska praktiken. Utbildningsutbudet utgör därmed en naturlig del av lärares kontinuerliga professionella utveckling.

Kursutbud

  • Högskolepedagogik 7,5 hp
  • Teaching and Learning in Higher Education 7,5 hp
  • Att upprätta en pedagogisk meritportfölj 2,5 hp
  • Att handleda och examinera uppsatser och examensarbeten på grund- och avancerad nivå 2,5 hp
  • Digital kompetens i lärande och undervisning 2,5 hp
  • Specialpedagogiska perspektiv på undervisning i högskoleutbildning 2,5 hp
  • Kreativ kursutveckling 2,5 hp