Hedersdoktorernas dag 2018

MDH är stolt över sin starka och framgångsrika forskningstradition. En viktig del i MDH:s relationer med omgivningen, både internationellt och nationellt, är att utse för högskolan viktiga personer till hedersdoktorer. Därför vill MDH uppmärksamma sina hedersdoktorer med en särskild dag - Hedersdoktorernas dag.
Den 26 april 2018 bjuder MDH in till en spännande eftermiddag med en av våra hedersdoktorer, Annika Helker Lundström.

Annika Helker Lundström utnämndes till hedersdoktor vid MDH 2008 för sitt engagemang för ökad materialåtervinning framför andra alternativ, som deponering och förbränning. Det har bidragit till att flera återvinningsföretag har utvecklats från att bland annat vara sophanteringsföretag till att bli råvaruleverantörer. Återvunnen råvara är resurseffektiv och sparar energi och kommer därför att bli en allt viktigare råvara när industrin tillverkar varor i det hållbara samhället.

Fram till juni 2017 var Annika Helker Lundström nationell miljömålssamordnare för näringslivet för att på uppdrag av regeringen utreda bildandet av ett kunskapscentrum för giftfria produkter. Hon var tidigare vd för Svensk Vindenergi.

Klockan 13.15-14.30, MDH i Västerås, Torsdag 26 april 2018

Föreläsning av Annika Helker Lundström, därefter paneldebatt med inbjudna gäster. Moderator och debattledare: Claes Jonsson 

Näringslivet roll i arbetet med hållbar konsumtion och produktion

Hösten 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som inrymmer 17 Globala mål för hållbar utveckling. Ett av dessa mål - mål nr 12  - handlar om hållbar konsumtion och produktion. Målet innefattar stora utmaningar inte minst för näringslivet bl.a. hur vi kan utnyttja av våra naturresurser effektivt, minska matsvinnet, återanvända och återvinna avfall samt ha en miljövänlig hantering av kemikalier. Annika Helker Lundström kommer att prata om varför det är nödvändigt att ställa om från linjära resursflöden till cirkulära och varför vi behöver ersätta farliga kemikalier i våra varor och material. Hon ger tips på hur man som företag kan påbörja ett strukturerat arbete med dessa frågor.
 
14.30-15.00 Eftermingel med frågemöjlighet.