Forskningsstudie om pappor och föräldraledighet

2014-05-09 |

Anna-Lena Almqvist, lektor i Socialt arbete på MDH, har tillsammans med Lars Dahlgren, Umeå universitet, skrivit ett kapitel om pappors uttag av föräldraledighet i boken ”Women, Men and Children in Families: Private Troubles and Public Issues”. I kapitlet redovisas deras studie med intervjuer som ger en spännande inblick i denna relativt nya samhällsföreteelse. Den 19 maj sker en presentation på högskolebiblioteket i Eskilstuna.

Boken belyser olika aspekter av familjen ur ett nordiskt och europeiskt perspektiv. I den beskrivs hur politikens och arbetsmarknadsstrukturer sätter de ramar inom vilka kvinnor, män och barn lever sina liv och hur personliga val influerar dessa strukturer.

Sverige har kanske världens mest generösa system för föräldraledighet. Varför är det då fortfarande så att de svenska papporna tar ut en mindre del av föräldraledigheten?

– Förhoppningen är att boken ska bidra till diskussionen om förändrade roller för kvinnor, män och barn liksom om olika övergångar mellan generationer, könsroller och balansen mellan arbete och familjeliv, säger Anna-Lena.

Studien baseras på intervjuer med 32 föräldrapar från Västerbotten och Skåne. Vid tidpunkten för intervjun var i samtliga par fadern förstagångsförälder och barnet 2-3 år.

Två av frågeställningarna var vilka skillnader och likheter i motiv som fanns mellan svenska fäder med högt och lågt föräldrapenninguttag samt vilken uppfattning föräldrarna hade om den betalda föräldraledigheten. 

Resultatet visade att bristande nätverk var en viktig anledning till varför papporna inte var hemma på föräldraledighet och att de män som var hemma en längre tid, i mer än 100 dagar, hade en stödjande kvinna som uppmuntrade ledigheten.

– Jag blev nog mest förvånad att det bland paren i 30 års-åldern och yngre fortfarande är mödrarna som har tolkningsföreträde framför fäderna när det gäller uppdelningen av föräldraledigheten. Detta ifrågasattes inte utan understöddes snarare av fäderna, säger Anna-Lena.

Välkomna att lyssna på presentationen av boken Women, Men and Children in Families: Private Troubles and Public Issues med fokus på kapitlet Swedish fathers’ motives for parental leave take-up in different scenarios måndagen den 19 maj kl. 12.30 på högskolebiblioteket, Sjöstedtska rummet i Eskilstuna.

Läs hela studien på DiVA .
Mer information om boken finns på Libris  och Adlibris .