Text

Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik

Inom forskningsprofilen Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD) finns såväl ett ämnesorienterat som ett didaktiskt perspektiv på språk- och litteraturvetenskap. Ämnesdidaktisk forskning inom humaniora har stor betydelse för utveckling av undervisningen inom universitet/högskola och skola.

Forskningen är inriktad mot undervisning och lärande i språk och litteratur samt språkets roll för undervisning och lärande i universitet/högskola och skola, vilket även öppnar för ett tvärvetenskapligt samarbete. Forskningen bedrivs i ämnena engelska, litteraturvetenskap, svenska och svenska som andraspråk.

Den tillämpade språkvetenskapliga forskningen innehåller ett brett spektrum av forskningsområden, till exempel:

  • samtalsforskning
  • forskning om andraspråksinlärning och undervisning
  • flerspråkighet
  • transspråkande
  • klassrumsinteraktion
  • översättning
  • interaktionell kompetens
  • literacy och språk-, läs- och skrivutveckling
  • etnografiskt orienterad forskning kring språkundervisning och lärarutbildning.

Den tillämpade språkforskningen inom miljön är alltså främst, men inte enbart, ämnesdidaktiskt inriktad. Inom litteraturvetenskapen har SOLD en stark profil i sitt ekokritiska forum som samlar litteraturvetenskapliga forskare från flera ämnen. Den litteraturvetenskapliga forskningen omfattar även bland annat forskning om litteraturkritik, om läsfrämjandeinsatser samt forskning om barn- och ungdomslitteratur.

Seminarieverksamhet:

Seminarieverksamheten inom SOLD utgör en samlande punkt med syfte att främja forskning inom humaniora och ämnenas didaktik.

På MDU Play kan du ett urval av seminarieserierna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidigare SOLD seminarier:

Ladda ner SOLD seminarier pdf för 2021 Länk till annan webbplats.

Ladda ner SOLD seminarier pdf för 2020 Länk till annan webbplats.

Ladda ner SOLD seminarier pdf för 2019 Länk till annan webbplats.

Ladda ner SOLD seminarier pdf för 2012 - 2019 Pdf, 1.2 MB.

Kommande SOLD seminarier för 2021:

Forskargrupper inom forskningsmiljön

Ekokritiskt forum: Litteraturstudier

Ekokritiken är ett tvärvetenskapligt forskningsfält inriktat mot analys av främst skönlitteratur, men också andra typer av texter mot bakgrund av diskussionen om hållbar utveckling.

Läs mer om Ekokritiskt forum: Litteraturstudier

Forskargruppen MIND (Mälardalen INteraction and Didactics)

Forskargruppen MIND (Mälardalen INteraction and Didactics) studerar diskursiva och kommunikativa praktiker i formella sammanhang där lärande och undervisning sker.

Läs mer om Forskargruppen MIND (Mälardalen INteraction and Didactics)

Mer information om forskningsmiljön

För mer information om forskningsmiljön, kontakta vetenskaplig ledare.

Till toppen