Utbildningsvetenskap och matematik är en av MDH:s sex forskningsinriktningar. Här arbetar forskarna bland annat för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik.


Utbildningsvetenskap och matematik

Utbildningsvetenskap och matematik är en av MDH:s sex forskningsinriktningar. Här arbetar forskarna bland annat för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik.

Inom utbildningsvetenskap ryms fyra områden:

 1. Barn och unga i skola och samhälle.
 2. Studier om social hållbarhet i utbildning.
 3. Språk- och litteraturvetenskap.
 4. Didaktik och didaktik inom matematik, naturvetenskap och teknik.

Kunskap ligger till grund för samhällsutveckling. Svensk utbildning måste därför hålla hög kvalitet och ge alla möjlighet till en likvärdig skola. MDH:s forskning bidrar till detta genom nya insikter om barns, ungdomars och vuxnas olika behov i relation till undervisning och lärande. Här finns forskning inom pedagogik, specialpedagogik och didaktik samt didaktikforskning inom ämnena matematik, naturvetenskap, teknik och humaniora.

Den didaktiska forskningen är tvär- och flervetenskaplig och behandlar frågor om utbildning, undervisning och lärande med särskild betydelse för förskola, skola, vuxenutbildning och lärarutbildning.

 

Följande fokusområden finns:

 • Utveckla klassrumsundervisning.
 • Öka kunskap kring vilka faktorer som styr och stödjer förskollärares och lärares arbete.
 • Förbättra underlaget för styrning, ledarskap och skolutveckling.
 • Social hållbarhet i utbildning med barns, ungdomars och vuxnas olika behov, erfarenheter och livsvillkor som förutsättningar för lärande och utveckling.

Forskningsinriktningen rymmer även forskning inom språk- och litteratur, klassrumsinteraktion, språk-, läs- och skrivutveckling och fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor.

Mycket av forskningen inom området utbildningsvetenskap sker i nära samarbete med regionens förskolor och skolor. Det läggs också vikt vid samverkan nationellt och internationellt.

Matematik

MDH bedriver högkvalitativ forskning inom matematik och tillämpad matematik vilken bidrar till att utveckla dagens högteknologiska industri. Här finns även viktig forskning för ekonomi och finans samt beräkningsmodeller för beteende och kultur.

Matematik och tillämpad matematik är en stark forskningsmiljö nationellt och internationellt. Forskare och forskargrupper inom området har fått medel från VR, EU, Sida, KVA och andra forskningsfinansiärer och regionala samverkanspartners. Genom projekt, nätverk och konferenser sker ett aktivt deltagande i nationell och internationell forskning, samt inom tillämpningar av matematiska metoder och modeller i andra vetenskaper och teknik.

Forskningen inom matematik/tillämpad matematik har fyra huvudsakliga fokusområden:

 • Stokastiska processer, statistik och finansmatematik.
 • Teknisk matematik.
 • Algebra och Analys med tillämpningar.
 • Diskret matematik och modellering av beteende och kultur.

Matematik och tillämpad matematik fungerar som forskningsbas för samtliga utbildningar inom området teknik, ekonomi och matematik/tillämpad matematik vid MDH. Miljön bidrar till högskolans samtliga etablerade forskningsinriktningar. Det gäller inom forskning och forskarutbildning såväl som inom grundutbildning.

 

Forskarutbildning

Inom ramen för forskningsinriktningen Utbildningsvetenskap och matematik finns två forskarutbildningsämnen: didaktik och matematik/tillämpad matematik.


Profiler

Inom Utbildningsvetenskap och matematik finns fem forskningsprofiler. Här finns mer information om profilerna.

Läs mer

Tidiga insatser, tidiga utbildnings-vägar och special-pedagogisk samproduktions-forskning (TITUS)

Forskargrupp

Läs mer om Tidiga insatser, tidiga utbildnings-vägar och special-pedagogisk samproduktions-forskning (TITUS)

Ekokritiskt forum och ekokritisk litteraturvetenskap

Forskargrupp

Läs mer om Ekokritiskt forum och ekokritisk litteraturvetenskap

MIND Mälardalen Interaction and Didactics

Forskargrupp

Läs mer om MIND Mälardalen Interaction and Didactics

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Forskargrupp

Läs mer om M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Naturvetenskaplig och teknisk didaktikforskning

Forskargrupp

Läs mer om Naturvetenskaplig och teknisk didaktikforskning

Algebra och Analys med tillämpningar

Forskargrupp

Läs mer om Algebra och Analys med tillämpningar

Teknisk matematik

Forskargrupp

Läs mer om Teknisk matematik

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Forskargrupp

Läs mer om Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Stochastic Processes, Statistics and Financial Engineering

Forskargrupp

Läs mer om Stochastic Processes, Statistics and Financial Engineering

Mer information om Utbildningsvetenskap och matematik

Om du vill veta mer om forskningen som ryms Utbildningsvetenskap och matematik,
kontakta forskningsledarna.

Professor i matematik/tillämpad matematik

Andreas Ryve

+4621101508

andreas.ryve@mdh.se

Professor i matematik/tillämpad matematik

Sergei Silvestrov

+4621101524

sergei.silvestrov@mdh.se