Text

Utbildningsvetenskap och matematik är en av MDH:s sex forskningsinriktningar. Här arbetar forskarna bland annat för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik.

Utbildningsvetenskap och matematik

Utbildningsvetenskap och matematik

Utbildningsvetenskap och matematik är en av MDH:s sex forskningsinriktningar. Här arbetar forskarna bland annat för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik. Inom inriktningen verkar nio professorer, en gästprofessor och två seniora professorer samt ett sextiotal seniora forskare och drygt tjugo doktorander.

Inom utbildningsvetenskap ingår doktorander i forskarskolorna Forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD) och Nationell forskarskola i samtida utmaningar för barnpedagogisk verksamhet (ReCEC).

Dessutom genomförs samverkan mellan MDH och kommuner genom så kallade kommundoktorander.

 

Inom utbildningsvetenskap ryms fyra forskningsmiljöer:

Barn och unga i skola och samhälle

Forskningen inom miljön BUSS utgår från ett helhetsperspektiv av barns och ungas möten med förskolan och skola.

Läs mer

Matematik, naturvetenskap och teknik med ämnenas didaktik

Den forskning som bedrivs inom ämnesdidaktik i matematik, naturvetenskap och teknik utmärks av att den teoretiserar studier och utveckling av praktiker.

Läs mer

Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik

Inom forskningsprofilen Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD) finns såväl ett ämnesorienterat som ett didaktiskt perspektiv på språk- och litteraturvetenskap. Ämnesdidaktisk forskning inom humaniora har stor betydelse för utveckling av undervisningen inom högskola och skola.

Läs mer

Studier om social hållbarhet i utbildning

Forskningsprofilen Studier om social hållbarhet i utbildning (Studies on Social Sustainability in Education, SOS-ED) utvecklar och sprider nationell och internationell forskning om social hållbarhet i formella och informella utbildningssammanhang genom dialog med såväl forskningssamhället som samhället i allmänhet.

Läs mer

Inom matematik och tillämpad matematik ryms en forskningsmiljö:

Matematik och tillämpad matematik

Matematik och tillämpad matematik är en stark forskningsprofil både nationellt och internationellt som har huvudansvar för forskning och forskarutbildning inom huvudområdet och ämnet matematik/tillämpad matematik vid MDH.

Läs mer

Kunskap i utbildningsvetenskap ligger till grund för samhällsutveckling

Svensk utbildning måste därför hålla hög kvalitet och ge alla möjlighet till en likvärdig förskola, skola och högre utbildning. MDH:s forskning bidrar till detta genom nya insikter om barns, ungdomars och vuxnas olika behov i relation till undervisning och lärande.Inom varje forskningsmiljö verkar en eller flera forskargrupper som bedriver utbildningsvetenskaplig forskning och utveckling.

Den utbildningsvetenskapliga forskningen är tvär- och flervetenskaplig och behandlar frågor om utbildning, undervisning och lärande med särskild betydelse för förskola, skola, vuxenutbildning och lärarutbildning. Här finns forskning inom pedagogik, specialpedagogik, förskolepedagogik och didaktik samt ämnesdidaktisk forskning inom ämnen som matematik, naturvetenskap, teknik och humaniora.

Mycket av forskningen inom området utbildningsvetenskap sker i nära samarbete med regionens förskolor och skolor. Det läggs också vikt vid samverkan nationellt och internationellt.


Forskarutbildning

Inom utbildningsvetenskap har MDH forskarutbildning i ämnet didaktik.

Forskarutbildningskurser i didaktik

Läs mer om MDH:s forskningsämnen

Vetenskapliga publikationer i Diva

Mälardalen Studies in Educational Sciences

Publikationer i Diva

Matematik och tillämpad matematik

MDH bedriver högkvalitativ forskning inom matematik och tillämpad matematik vilken bidrar till att utveckla dagens högteknologiska industri. Här finns även viktig forskning för ekonomi och finans samt beräkningsmodeller för beteende och kultur.

Matematik och tillämpad matematik är en stark forskningsmiljö nationellt och internationellt. Forskare och forskargrupper inom området har fått medel från VR, EU, Sida, KVA och andra forskningsfinansiärer och regionala samverkanspartners. Genom projekt, nätverk och konferenser sker ett aktivt deltagande i nationell och internationell forskning, samt inom tillämpningar av matematiska metoder och modeller i andra vetenskaper och teknik.

Forskningen inom matematik/tillämpad matematik har fyra huvudsakliga fokusområden:

  • Stokastiska processer, statistik och finansmatematik.
  • Teknisk matematik.
  • Algebra och Analys med tillämpningar.
  • Diskret matematik och modellering av beteende och kultur.

Matematik och tillämpad matematik fungerar som forskningsbas för samtliga utbildningar inom området teknik, ekonomi och matematik/tillämpad matematik vid MDH. Miljön bidrar till högskolans samtliga etablerade forskningsinriktningar. Det gäller inom forskning och forskarutbildning såväl som inom grundutbildning.

Läs mer om forskningsmiljön matematik/tillämpad matematiks verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Forskarutbildning

Inom matematik och tillämpad matematik har MDH forskarutbildning i ämnet matematik/tillämpad matematik.

Forskarutbildningskurser i matematik/tillämpad matematik

Läs mer om MDH:s forskningsämnen

Forskningsprojekt

Pågående och avslutade forskningsprojekt inom inriktningen Utbildningsvetenskap och matematik

Till listan

Mer information om Utbildningsvetenskap och matematik

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Utbildningsvetenskap
kontakta forskningsledare Andreas Ryve. Vill du få mer information om forskningen i matematik kontakta Sergei Silvestrov, vetenskaplig ledare för matematik/tillämpad matematik.

Forskningsledare Utbildningsvetenskap och Matematik

Vetenskapligt ledare Matematik/tillämpad matematik

Till toppen