Text

Projektlista - samarbetspartner: Mälarenergi

 • Det övergripande målet med detta projekt är att utveckla artificiell intelligens (AI) -assisterade lösningar för att optimera och styra den dynamiska driften av kemisk absorption för infångning av koldioxid från en kraftvärmeanläggning med biomassa som bränsle. Sådana lösningar förväntas bidra till minskning av koldioxidutsläpp och minskning av energianvändningen samt kostnaden för infångning av CO2.


  Projektansvarig vid MDH: Hailong Li

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Samarbetspartners: Stockholm Exergi, Mälarenergi, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö

 • Syftet med projektet är att visa om och hur odling av mikroalger och samrötning av dessa med avloppsslam kan integreras i avloppsreningsverk för att öka produktionen av biogas och effektivisera behandlingen av avloppsslammet.


  Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Medfinansiering: Mälarenergi

  Samarbetspartners: Mälarenergi

 • The results of the study will establish a reference for the energy stakeholders and will re-form the way energy systems are controlled.


  Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

  Huvudfinansiering: EC ERA-Net Smart Energy Systems

  Samarbetspartners: University of Parma, Siram Veolia, Mälarenergi, First Control Systems

 • Projektet ska skapa en utvecklingsnod för energilösningar i världsklass som ska tillgodose enskilda små och mellanstora företags behov av utvecklingskompetens, test- och demonstrationsmiljöer, internationell affärsutveckling samt strategisk marknadsföring.


  Projektansvarig vid MDH: Fredrik Wallin

  Huvudfinansiering: Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden

  Samarbetspartners: Create Business Incubator Mälardalen, SynerLeap powered by ABB, Energimyndigheten, Mälarenergi, Studsvik Nuclear, STUNS-stiftelsen

 • Syftet med projektet är att maximera synergier i big data, ny teknik och innovativ marknadsdesign för högre grad av flexibilitet i energisystem.


  Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Amazon Web Services, Aroseken, Castellum Mitt, Eskilstuna Energi och Miljö, Hemsö Fastighets, Mälarenergi, Northvolt Labs, Rocklunda Fastigheter, Sala-Heby Energi

 • Projektet gör en förstudie av genomförbarheten av förnybar energi integrerad med energilagring i kommunala, rekreations- och industribyggnader.


  Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Medfinansiering: Castellum, Eskilstuna Energi och Mijö, Flowocean, Mälarenergi, Nilar, Solkompaniet, Sweco

  Samarbetspartners: Castellum, Eskilstuna Energi och Mijö, Flowocean, Mälarenergi, Nilar, Solkompaniet, Sweco, Lawrence Berkeley National Laboratory, Georgia Institute of Technology, Cardiff University, Imperial College, University of Victoria, Tianjin University, Sichuan University, Chongqing University

 • Syftet med projektet är att utveckla framtidens lösningar för hur industriprocesser och kraftverk ska optimeras och utförs inom ramen för EU Horizon 2020, programmet SPIRE-2 (Sustainable Process Industry Research).


  Projektansvarig vid MDH: Erik Dahlquist

  Huvudfinansiering: EU Horizon 2020 SPIRE-2

  Samarbetspartners: Mälarenergi, SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science, ABB, Billerud-Korsnäs, Bestwood, Tüpraş, Tieto, Fraunhofer institute, IDENER, MTT

 • Projektets syfte är att identifiera områden kopplat till biogasanläggningars ekonomi som är intressanta för fortsatta studier


  Huvudfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

  Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

 • Forskarskolan Reesbes syfte är att förbättra energiproduktion, energidistribution och energianvändning.


  Projektansvarig vid MDH: Hailong Li

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: MDH, Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna, Gävle Energi, Direct Energy, Solarus, WSP, Climate Well, Borlänge Energi, Tunabyggen, Mälarenergi, Mimer, Repus, K-fastigheter, Eskilstuna Energi och Miljö, Byggpartner, Falu Energi och Vatten, Gävlegårdarna, Gävle fastigheter, Dala Energi

 • The purpose of the FuturE project is to give national as well as international students and professional practitioners an opportunity to benefit from the skills in MDH's strongest research profiles, by means of flexible web based courses.


  Projektansvarig vid MDH: Ann-Catrin Davis

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB, Bombardier Transportation, ENA Energi, Ericsson, Mälarenergi, OPSIS, Sala-Heby Energi, Scania, Volvo, Volvo Cars, Automation Region

 • För att tillgodose ett förändrat energibehov till följd av en växande befolkning behövs ökad kunskap om samspelet mellan fordon, infrastruktur och användare samt vilka roller aktörer på området spelar i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Projektet Förstudie för effektiva och uppkopplade transportsystem i Västerås samlar aktörer för att påskynda övergången till ett klimatneutralt transportsystem.


  Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: Västerås stad, ABB, Tvinn, Mälarenergi, Bostads AB Mimer, Svealandstrafiken

  Samarbetspartners: Västerås stad, ABB, Tvinn, Mälarenergi, Bostads AB Mimer, Svealandstrafiken

 • Detta projekt tar ett systemperspektiv på möjlig samverkan mellan variabel elproduktion och lagringsmöjligheter i anslutning till fjärrvärmeproduktion. Huvudsyftet är att nyttiggöra överskottsvärme som uppstår vid energiomvandling för lagring.


  Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Medfinansiering: Göteborg Energis stiftelse för Forskning och Utveckling

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Karlstads Energi, Stockholm Exergi, Tekniska verken, Mälarenergi, Göteborg Energi, Siemens Energy

 • Syftet med projektet är att genomföra online-simulering av fjärrvärmenätet och pannor där skillnaden mellan simulerade data och mätdata används som indata till ett bayesianskt nätverk (BN).


  Projektansvarig vid MDH: Erik Dahlquist

  Huvudfinansiering: Future Energy Center, Mälarenergi, Eskilstuna energi och miljö

  Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, ABB

 • Det primära syftet med projektet är att öka kunskapen om de tekno-ekonomiska effekterna av att integrera en hydrotermisk karboniseringsprocess i ett avloppsreningsverk som ett alternativt sätt att hantera och använda avloppsslam.


  Projektansvarig vid MDH: Lara Carvalho

  Huvudfinansiering: VafabMiljö, Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi

  Samarbetspartners: Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi

 • KKS-forskningsprofilen Future Energy fokuserar på att öka andelen förnybar energi, möta framtida förändringar i energisystemet samt effektivisera energianvändningen inom både industrin och hushållen.


  Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Medfinansiering: Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi, VafabMiljö, ABB, Aspholmen

  Samarbetspartners: Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi, VafabMiljö, ABB, Aspholmen

 • Avloppsvatten innehåller näringsämnen som kväve och fosfor och för att uppnå resurs- och energieffektiva flöden i samhället är en viktig del att kunna återföra dessa näringsämnen till jordbruksmark. I detta projekt undersöker vi processer och metoder för att öka möjligheten för denna återföring.


  Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

  Huvudfinansiering: Svenskt Vatten, Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

  Samarbetspartners: VA-kluster Mälardalen, Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

 • I projektet NRGY HUB utvecklas en unik miljö som ska öka möjligheterna för snabbare utveckling av nya energilösningar. Målet är att skapa virtuella och fysiska testbäddar, öppna data och olika affärsstödjande processer för innovatörer och företag.


  Projektansvarig vid MDH: Fredrik Wallin

  Huvudfinansiering: Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden

  Samarbetspartners: Energimyndigheten, Mälarenergi, Create Business Incubator, SynerLeap powered by ABB, Studsvik Tech Park, STUNS, Region Västmanland

 • The project outputs will pave the way for sustainable AI in industrial processes.


  Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

  Huvudfinansiering: Vinnova Process Industrial IT and Automation (PiiA)

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Mälarenergi, Outokumpu, ABB, Sigholm, Mimer

 • Detta projekt ligger under forskningsprofilen Future Energy och omfattar Future Energy spår 1 och spår 3. Projektet behandlar polygenerering av biobränsle, el och värme vid kraftvärmeanläggningar tillsammans med processoptimering i samarbete med Mälarenergi (ME) och Eskilstuna Energi och Miljö (EEM).


  Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Medfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, MDH

  Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

 • Realtidskarakterisering av materialflöden för optimal drift av kraftvärmeverk, avloppsreningsverk och avfallshanteringsanläggningar och hållbar resursanvändning inom cirkulär ekonomi


  Projektansvarig vid MDH: Jan Skvaril

  Huvudfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

  Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

 • Recreate-projektet syftar till att utveckla kunskap om hur man kan uppnå effektiva och ekonomiskt genomförbara lösningar för livslängd för EV-batterier för att förbättra den svenska tillverkningsindustrins konkurrenskraft.


  Projektansvarig vid MDH: Koteshwar Chirumalla

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Volvo Construction Equipment, Bombardier Transportation, Kablageproduktion, Mälarenergi, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, Volvo Parts

 • Projektet SMET handlar om att hitta bättre sätt att separera tungmetaller vid rening av kommunalt avloppsvatten för att förbättra slamkvaliteten och samtidigt minska belastningen på mottagande vattendrag.


  Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

  Huvudfinansiering: VA-kluster Mälardalen

  Medfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

  Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

 • Projektets övergripande mål är att utvärdera potentialen att använda NIR-­mätningar som mjuka sensorer för karakterisering av biomassa för diagnostik och kontroll av industriella processer.


  Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljö, BillerudKorsnäs, Bestwood

 • Projektet kommer att leda till utveckling av en systemmodell för optimering av värmekraftverk och ökad kunskap om produktionsplanering och driftstrategier.


  Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Medfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

  Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

 • Projektet kommer att möjliggöra att de förväntade inlärningsmaskinerna för processindustrin potentiellt kan minska ekonomiska och miljömässiga kostnader.


  Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

  Huvudfinansiering: Vinnova, Processindustriell IT och Automation

  Medfinansiering: Mälarenergi, ABB, Sigholm, EvoThings

  Samarbetspartners: VSICS, Mälarenergi, ABB, Sigholm, EvoThings

 • Syftet med projektet är att skapa en utvecklingsnod för energilösningar i världsklass – Sweden Energy Accelerator.


  Projektansvarig vid MDH: Fredrik Wallin

  Huvudfinansiering: Europeiska regionala utvecklingsfonden

  Samarbetspartners: Synerleap powered by ABB, Mälarenergi, Energimyndigheten, Stuns Stiftelse, Create Business Incubator, Studsvik

 • Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur framtida stora solcellsinstallationer bör utföras i Sverige på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, och kan därmed bli en ledsagare för ökad solelproduktion i Sverige. Detta görs genom att under år 2014 utvärdera Sveriges största solcellsanläggning med 1 MW installerad effekt. Projektet utförs i samarbete med Kraftpojkarna i Västerås AB (installation och drift), Mälarenergi Elnät AB (nätägare), Mälarenergi AB (elhandlare) och ABB AB, Corporate Research.


  Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Medfinansiering: Kraftpojkarna i Västerås, Mälarenergi

  Samarbetspartners: Kraftpojkarna i Västerås, Mälarenergi

 • Detta forsknings- och utbildningskluster inom vatten och avloppsområdet är ett samarbete mellan forskare och VA-organisationer.


  Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

  Huvudfinansiering: Svenskt Vatten Utveckling (SVU)

  Medfinansiering: Mälarenergi, Käppalaförbundet, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, Tekniska Verken i Linköping, Norrköping Vatten och Avfall, Växjö kommun, Syvab, Uppsala Vatten och Avfall, Örebro kommun, Stockholm Vatten och Avfall

  Samarbetspartners: IVL, RISE Research Institutes of Sweden, Uppsala universitet, KTH, Lunds universitet, SLU

 • Målet med projektet WASTE MAN är att föreslå en ny lösning som integrerar rökgasrening med hantering av förorenat vatten från energiomvandling av biomassa/avfall och slammet från den kommunala avloppsreningen.


  Projektansvarig vid MDH: Hailong Li

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Vattenfall R&D, Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, Ena Energi

 • Projektet studerar hur fastigheter med energilager och solceller kan utnyttjas på ett optimalt sätt för att, till exempel, minska behovet av topplaster.


  Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Wallenstam, Castellum, Mälarenergi, Göteborg Energi