Text

Projektlista - samarbetspartner: Eskilstuna Energi och Miljö

 • Syftet med projektet är att maximera synergier i big data, ny teknik och innovativ marknadsdesign för högre grad av flexibilitet i energisystem.


  Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Amazon Web Services, Aroseken, Castellum Mitt, Eskilstuna Energi och Miljö, Hemsö Fastighets, Mälarenergi, Northvolt Labs, Rocklunda Fastigheter, Sala-Heby Energi

 • Projektet gör en förstudie av genomförbarheten av förnybar energi integrerad med energilagring i kommunala, rekreations- och industribyggnader.


  Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Medfinansiering: Castellum, Eskilstuna Energi och Mijö, Flowocean, Mälarenergi, Nilar, Solkompaniet, Sweco

  Samarbetspartners: Castellum, Eskilstuna Energi och Mijö, Flowocean, Mälarenergi, Nilar, Solkompaniet, Sweco, Lawrence Berkeley National Laboratory, Georgia Institute of Technology, Cardiff University, Imperial College, University of Victoria, Tianjin University, Sichuan University, Chongqing University

 • Projektets syfte är att identifiera områden kopplat till biogasanläggningars ekonomi som är intressanta för fortsatta studier


  Huvudfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

  Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

 • Forskarskolan Reesbes syfte är att förbättra energiproduktion, energidistribution och energianvändning.


  Projektansvarig vid MDH: Hailong Li

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: MDH, Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna, Gävle Energi, Direct Energy, Solarus, WSP, Climate Well, Borlänge Energi, Tunabyggen, Mälarenergi, Mimer, Repus, K-fastigheter, Eskilstuna Energi och Miljö, Byggpartner, Falu Energi och Vatten, Gävlegårdarna, Gävle fastigheter, Dala Energi

 • Syftet med projektet är att genomföra online-simulering av fjärrvärmenätet och pannor där skillnaden mellan simulerade data och mätdata används som indata till ett bayesianskt nätverk (BN).


  Projektansvarig vid MDH: Erik Dahlquist

  Huvudfinansiering: Future Energy Center, Mälarenergi, Eskilstuna energi och miljö

  Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, ABB

 • Det primära syftet med projektet är att öka kunskapen om de tekno-ekonomiska effekterna av att integrera en hydrotermisk karboniseringsprocess i ett avloppsreningsverk som ett alternativt sätt att hantera och använda avloppsslam.


  Projektansvarig vid MDH: Lara Carvalho

  Huvudfinansiering: VafabMiljö, Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi

  Samarbetspartners: Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi

 • KKS-forskningsprofilen Future Energy fokuserar på att öka andelen förnybar energi, möta framtida förändringar i energisystemet samt effektivisera energianvändningen inom både industrin och hushållen.


  Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Medfinansiering: Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi, VafabMiljö, ABB, Aspholmen

  Samarbetspartners: Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi, VafabMiljö, ABB, Aspholmen

 • Avloppsvatten innehåller näringsämnen som kväve och fosfor och för att uppnå resurs- och energieffektiva flöden i samhället är en viktig del att kunna återföra dessa näringsämnen till jordbruksmark. I detta projekt undersöker vi processer och metoder för att öka möjligheten för denna återföring.


  Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

  Huvudfinansiering: Svenskt Vatten, Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

  Samarbetspartners: VA-kluster Mälardalen, Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

 • Detta projekt ligger under forskningsprofilen Future Energy och omfattar Future Energy spår 1 och spår 3. Projektet behandlar polygenerering av biobränsle, el och värme vid kraftvärmeanläggningar tillsammans med processoptimering i samarbete med Mälarenergi (ME) och Eskilstuna Energi och Miljö (EEM).


  Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Medfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, MDH

  Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

 • Realtidskarakterisering av materialflöden för optimal drift av kraftvärmeverk, avloppsreningsverk och avfallshanteringsanläggningar och hållbar resursanvändning inom cirkulär ekonomi


  Projektansvarig vid MDH: Jan Skvaril

  Huvudfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

  Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

 • Projektet SMET handlar om att hitta bättre sätt att separera tungmetaller vid rening av kommunalt avloppsvatten för att förbättra slamkvaliteten och samtidigt minska belastningen på mottagande vattendrag.


  Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

  Huvudfinansiering: VA-kluster Mälardalen

  Medfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

  Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

 • Projektet kommer att leda till utveckling av en systemmodell för optimering av värmekraftverk och ökad kunskap om produktionsplanering och driftstrategier.


  Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Medfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

  Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

 • Målet med projektet WASTE MAN är att föreslå en ny lösning som integrerar rökgasrening med hantering av förorenat vatten från energiomvandling av biomassa/avfall och slammet från den kommunala avloppsreningen.


  Projektansvarig vid MDH: Hailong Li

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Vattenfall R&D, Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, Ena Energi

 • I projektet Water in a box testas och verifieras tekniska lösningar för en mobil, flexibel och soldriven vattenreningsmaskin.


  Projektansvarig vid MDH: Monica Odlare

  Huvudfinansiering: Vinnova, Millennium Technology of Sweden

  Medfinansiering: Furhoffs rostfria, Business Sweden, Energiförbättring väst, Eskilstuna energi och miljö, Klara fastigheter, Morgonsol, Läkarmissionen, Mediamäklarna H Svanström, Oy Ringeson, Swerea

  Samarbetspartners: Millennium Technology of Sweden, samt medfinansiärer