Text

Projektlista - medfinansiär: Vetenskapsrådet

I projektet studerar vi hälsopromotion genom ökad följsamhet för icke-stillasittande livsstil hos personer i livsfasen från arbetsliv till pensionering. Projektet syftar till att öka följsamhet för ickestillasittande beteende.


Projektansvarig vid MDH: Anne Söderlund

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Medfinansiering: MDH

Samarbetspartners: Akademin för ekonomi samhälle och teknik vid MDH, Akademin för innovation design och teknik vid MDH, Region Dalarna, Karolinska institutet, Region Västmanland

Undersökning av mekanismer som spelar roll för akademisk framgång bland elever som växt upp i familjer där föräldrarna har låg utbildningsnivå och/eller låg inkomst.


Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Medfinansiering: Stockholms universitet

Projektet studerar de olika villkor som uppträder i olika kulturella miljöer för att förstå hur olika typer av undervisningsresurser används i olika undervisningskulturer.


Projektansvarig vid MDH: Andreas Ryve

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Medfinansiering: University of Pennsylvania (USA), Åbo Akademi (Finland)

Projektet syftar till att studera likheter och skillnader i kommunikation mellan lärare och elever i det fysiska och virtuella klassrummet.


Huvudfinansiering: Region Västmanland

Medfinansiering: Vetenskapsrådet, MDH

Forskningsprogrammet förväntas leda till ökad kunskap om hur delaktighet och psykisk hälsa är relaterade. Dessutom studeras hur barn och föräldrar är involverade i åtgärdsarbetet och relateras till de åtgärder som görs för at förbättra psykisk hälsa. Kunskapen skagenerera ett underlag för åtgärder för att förbättra barns och ungdomars psykiska hälsa. Underlaget ska gälla både åtgärder för att förbättra psykisk hälsa och åtgärder som ökar barns och föräldrars delaktighet i åtgärdsprocessen.


Projektansvarig vid MDH: Lena Almqvist

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet (VR)

Medfinansiering: Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond

Samarbetspartners: Region Västmanland, Region Jönköping, Region Östergötland, Region Örebro län, Bloorview Research Institute Canada, University of Melbourne Australia, Institutet för handikappvetenskap

Studiens syfte är att belysa fritidshemspersonalens perspektiv på sitt arbete med socialt lärande hos de yngsta eleverna i fritidshemmet.


Projektansvarig vid MDH: Kristina Jonsson

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Medfinansiering: Västerås stad