Text

Projektlista - medfinansiär: MDH

AIDOaRt är ett tre år långt europeiskt projekt som involverar 32 organisationer, grupperade i kluster från sju olika länder, med fokus på AI-förstärkt automatisering som stöder modellering, kodning, testning, övervakning och kontinuerlig utveckling inom Cyber-Physical Systems (CPS) eller inbyggda system.


Projektansvarig vid MDH: Gunnar Widforss

Huvudfinansiering: ECSEL, Vinnova

Medfinansiering: MDH, Eskilstuna kommun

Samarbetspartners: Alstom, Volvo Construction Equipment, RISE Research Institutes of Sweden, Westermo

Att leva med demenssjukdom i det dagliga livet och i livets slut. En studie utifrån deltagande observationer på särskilda boenden i Japan och Sverige


Projektansvarig vid MDH: Els-Marie Anbäcken

Huvudfinansiering: Grants-in-Aid for Scientific Research by Japan Society for the Promotion of Science

Medfinansiering: MDH, Kwansei Gakuin University (Japan)

Projektet ska öka förståelsen för barns syn på övergången från förskola till grundskolan, samt öka kunskapen om deras kunskaper, färdigheter och attityder till denna viktiga övergång.


Projektansvarig vid MDH: Eva Ärlemalm-Hagsér

Huvudfinansiering: Erasmus+

Medfinansiering: MDH

Samarbetspartners: Prof. J Einarsdottir and Dr. I Ó. Sigurðarsdóttir University of Iceland, I Friberg, Svenska OMEP, E Ärlemalm-Hagsér, MDH, F Kelleher and M Atanackovic Early Childhood Ireland, A Štefanec Kindergarten Dobro Dr. A Višnjić Jevtić OMEP Croatia

Projektet syftar i första hand till att öka kunskaper som svenska företag kan nyttja för att bättre lyckas med sin e-handel och öka sin försäljning till utländska konsumentmarknader.


Projektansvarig vid MDH: Emilia Rovira Nordman

Huvudfinansiering: Forskarskolan Management och IT (MIT)

Medfinansiering: MDH

Företagsforskarskolan Future-Proof Cities har fokus på hållbar stadsutveckling och bygger på en samhällsdialog om utmaningar för svenska medelstora städer – en samhälldialog där akademi i samverkan med näringsliv och samhällsplanering implementerar lösningar för en hållbar utveckling står i centrum.


Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Medfinansiering: MDH, Högskolan i Dalarna, Högskolan i Gävle, tillsammans med näringslivet

Försöksverksamheten ULF syftar till att stärka den forskning som bedrivs i nära anslutning till förskola och skola.


Projektansvarig vid MDH: Tor Nilsson

Huvudfinansiering: Utbildningsdepartementet genom Umeå Universitet

Medfinansiering: Akademin för utbildning kultur och kommunikation MDH

I projektet studerar vi hälsopromotion genom ökad följsamhet för icke-stillasittande livsstil hos personer i livsfasen från arbetsliv till pensionering. Projektet syftar till att öka följsamhet för ickestillasittande beteende.


Projektansvarig vid MDH: Anne Söderlund

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Medfinansiering: MDH

Samarbetspartners: Akademin för ekonomi samhälle och teknik vid MDH, Akademin för innovation design och teknik vid MDH, Region Dalarna, Karolinska institutet, Region Västmanland

Hur det pedagogiska ledarskapet kan ge pedagoger möjlighet att i kollegiala former identifiera sina egna fortbildningsbehov och att möjliggöra för pedagoger att prova sina nya lärdomar i sin egen praktik.


Huvudfinansiering: Hallstahammar kommun, Västerås stad, Pysslingen förskolor

Medfinansiering: Regionförbundet, Övningsskoleprojektet vid MDH

Syftet är att utveckla och utvärdera en plattform för interaktiv kommunikation mellan yngre barn (3-5 år) och vårdpersonal i specifika vårdprocedurer.


Projektansvarig vid MDH: Maria Harder

Huvudfinansiering: NOBAB/Arvsfonden

Medfinansiering: MDH

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och utvärdera metoder för att stödja implementeringen av ett evidensbaserat beteendemedicinskt arbetssätt i fysioterapi för patienter med långvarig smärta ifrån muskler och leder.


Projektansvarig vid MDH: Anne Söderlund

Huvudfinansiering: AFA försäkring

Medfinansiering: MDH

Samarbetspartners: Region Västmanland, Region Sörmland, Region Gävleborg, Högskolan i Dalarna

Syftet med SOFCO är att utveckla koncept för framtidens kontor som främjar ett hälsosamt arbetsliv och livsstil samt bidrar till hållbar utveckling.


Projektansvarig vid MDH: Katarina Bälter

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen, Synergi

Medfinansiering: MDH

Samarbetspartners: NCC Property Development, Castellum, Helio, Naava, GoToWork, Tenant and Partner, Matters Group, Stargo, COOR

Projektet syftar till att studera likheter och skillnader i kommunikation mellan lärare och elever i det fysiska och virtuella klassrummet.


Huvudfinansiering: Region Västmanland

Medfinansiering: Vetenskapsrådet, MDH

Projektet syftar till att kartlägga och analysera skolvalet i Västerås kommun med fokus på den ojämna könsfördelningen av eleverna.


Huvudfinansiering: Västerås stad

Medfinansiering: MDH

Detta projekt ligger under forskningsprofilen Future Energy och omfattar Future Energy spår 1 och spår 3. Projektet behandlar polygenerering av biobränsle, el och värme vid kraftvärmeanläggningar tillsammans med processoptimering i samarbete med Mälarenergi (ME) och Eskilstuna Energi och Miljö (EEM).


Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Medfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, MDH

Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

Unga med komplexa behov möter komplexa organisationer.


Projektansvarig vid MDH: Anna-Lena Almqvist

Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV

Medfinansiering: MDH

Samarbetspartners: Eskilstuna kommun, Region Sörmland, Västerås Stad, Region Västmanland

Projektet kommer ge ett betydelsefullt kunskapsunderlag för arbetet att införskaffa mer kunskap om konsekvenser av pandemin och erfarenheter inför framtida kriser för framför allt personalens arbetsmiljö, yrkesliv och hälsa inom särskilt boende och hemtjänst.


Projektansvarig vid MDH: Annica Lövenmark

Huvudfinansiering: AFA Försäkring

Medfinansiering: MDH