Text

Projektlista - medfinansiär: Mälarenergi

Syftet med projektet är att visa om och hur odling av mikroalger och samrötning av dessa med avloppsslam kan integreras i avloppsreningsverk för att öka produktionen av biogas och effektivisera behandlingen av avloppsslammet.


Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Medfinansiering: Mälarenergi

Samarbetspartners: Mälarenergi

Projektet gör en förstudie av genomförbarheten av förnybar energi integrerad med energilagring i kommunala, rekreations- och industribyggnader.


Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Medfinansiering: Castellum, Eskilstuna Energi och Mijö, Flowocean, Mälarenergi, Nilar, Solkompaniet, Sweco

Samarbetspartners: Castellum, Eskilstuna Energi och Mijö, Flowocean, Mälarenergi, Nilar, Solkompaniet, Sweco, Lawrence Berkeley National Laboratory, Georgia Institute of Technology, Cardiff University, Imperial College, University of Victoria, Tianjin University, Sichuan University, Chongqing University

För att tillgodose ett förändrat energibehov till följd av en växande befolkning behövs ökad kunskap om samspelet mellan fordon, infrastruktur och användare samt vilka roller aktörer på området spelar i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Projektet Förstudie för effektiva och uppkopplade transportsystem i Västerås samlar aktörer för att påskynda övergången till ett klimatneutralt transportsystem.


Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

Huvudfinansiering: Vinnova

Medfinansiering: Västerås stad, ABB, Tvinn, Mälarenergi, Bostads AB Mimer, Svealandstrafiken

Samarbetspartners: Västerås stad, ABB, Tvinn, Mälarenergi, Bostads AB Mimer, Svealandstrafiken

Detta projekt tar ett systemperspektiv på möjlig samverkan mellan variabel elproduktion och lagringsmöjligheter i anslutning till fjärrvärmeproduktion. Huvudsyftet är att nyttiggöra överskottsvärme som uppstår vid energiomvandling för lagring.


Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Medfinansiering: Göteborg Energis stiftelse för Forskning och Utveckling

Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Karlstads Energi, Stockholm Exergi, Tekniska verken, Mälarenergi, Göteborg Energi, Siemens Energy

KKS-forskningsprofilen Future Energy fokuserar på att öka andelen förnybar energi, möta framtida förändringar i energisystemet samt effektivisera energianvändningen inom både industrin och hushållen.


Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Medfinansiering: Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi, VafabMiljö, ABB, Aspholmen

Samarbetspartners: Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi, VafabMiljö, ABB, Aspholmen

Detta projekt ligger under forskningsprofilen Future Energy och omfattar Future Energy spår 1 och spår 3. Projektet behandlar polygenerering av biobränsle, el och värme vid kraftvärmeanläggningar tillsammans med processoptimering i samarbete med Mälarenergi (ME) och Eskilstuna Energi och Miljö (EEM).


Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Medfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, MDH

Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

Projektet SMET handlar om att hitta bättre sätt att separera tungmetaller vid rening av kommunalt avloppsvatten för att förbättra slamkvaliteten och samtidigt minska belastningen på mottagande vattendrag.


Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

Huvudfinansiering: VA-kluster Mälardalen

Medfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

Projektet kommer att leda till utveckling av en systemmodell för optimering av värmekraftverk och ökad kunskap om produktionsplanering och driftstrategier.


Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Medfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

Projektet kommer att möjliggöra att de förväntade inlärningsmaskinerna för processindustrin potentiellt kan minska ekonomiska och miljömässiga kostnader.


Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: Vinnova, Processindustriell IT och Automation

Medfinansiering: Mälarenergi, ABB, Sigholm, EvoThings

Samarbetspartners: VSICS, Mälarenergi, ABB, Sigholm, EvoThings

Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur framtida stora solcellsinstallationer bör utföras i Sverige på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, och kan därmed bli en ledsagare för ökad solelproduktion i Sverige. Detta görs genom att under år 2014 utvärdera Sveriges största solcellsanläggning med 1 MW installerad effekt. Projektet utförs i samarbete med Kraftpojkarna i Västerås AB (installation och drift), Mälarenergi Elnät AB (nätägare), Mälarenergi AB (elhandlare) och ABB AB, Corporate Research.


Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Medfinansiering: Kraftpojkarna i Västerås, Mälarenergi

Samarbetspartners: Kraftpojkarna i Västerås, Mälarenergi

Detta forsknings- och utbildningskluster inom vatten och avloppsområdet är ett samarbete mellan forskare och VA-organisationer.


Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

Huvudfinansiering: Svenskt Vatten Utveckling (SVU)

Medfinansiering: Mälarenergi, Käppalaförbundet, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, Tekniska Verken i Linköping, Norrköping Vatten och Avfall, Växjö kommun, Syvab, Uppsala Vatten och Avfall, Örebro kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Samarbetspartners: IVL, RISE Research Institutes of Sweden, Uppsala universitet, KTH, Lunds universitet, SLU