Text

Projektlista - huvudfinansiär: Region Västmanland

 • Det har skett en progressiv försämring av ungdomars psykiska hälsa de senaste tre årtiondena, som Folkhälsomyndigheten och andra nordiska studier har visat. Men orsakerna till detta är i stort sett okända. Varför har denna ökning inträffat? Består det till vuxen ålder? Hittills finns det inget tydligt svar på dessa frågor. Detta projekt syftar till att bidra till denna kunskap.


  Projektansvarig vid MDH: Fabrizia Giannotta

  Huvudfinansiering: Forte

  Samarbetspartners: Centrum för klinisk forskning Region Västmanland, Uppsala universitet

 • The ESS-H+ profile will aim for an increased specialization, a significant progression, and raised scientific ambitions, as compared to ESS-H, through deepened co-production with our partner companies within one integrated Focus Area: Sensor systems for health monitoring/monitoring of humans.


  Projektansvarig vid MDH: Maria Lindén

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Avalon Innovation, Brighter, Camanio Care, Delphie, DELTA, JC Development, Motion Control, Nordic Electronic Partner, Qamcom, Senseair, Stille, Tjeders

 • I projektet studerar vi hälsopromotion genom ökad följsamhet för icke-stillasittande livsstil hos personer i livsfasen från arbetsliv till pensionering. Projektet syftar till att öka följsamhet för ickestillasittande beteende.


  Projektansvarig vid MDH: Anne Söderlund

  Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

  Medfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Akademin för ekonomi samhälle och teknik vid MDH, Akademin för innovation design och teknik vid MDH, Region Dalarna, Karolinska institutet, Region Västmanland

 • Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och utvärdera metoder för att stödja implementeringen av ett evidensbaserat beteendemedicinskt arbetssätt i fysioterapi för patienter med långvarig smärta ifrån muskler och leder.


  Projektansvarig vid MDH: Anne Söderlund

  Huvudfinansiering: AFA försäkring

  Medfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Region Västmanland, Region Sörmland, Region Gävleborg, Högskolan i Dalarna

 • The objective of ESS-H+ is to leverage on the results of the KKS research profile Embedded Sensor Systems for Health (ESS-H) at Mälardalen University (MDH), through further development of the scientific excellenceand the international recognitionthat has been founded through ESS-H


  Projektansvarig vid MDH: Maria Lindén

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

 • Syftet är att undersöka vad som underlättar respektive försvårar kunskapsöverföring mellan olika verksamhetssystem, samt vad som underlättar, respektive försvårar lärandet av sjuksköterskeyrket i vårdverksamheter.


  Projektansvarig vid MDH: Margareta Asp

  Huvudfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Region Västmanland

 • Projektet syftar till att studera likheter och skillnader i kommunikation mellan lärare och elever i det fysiska och virtuella klassrummet.


  Huvudfinansiering: Region Västmanland

  Medfinansiering: Vetenskapsrådet, MDH

 • I projektet NRGY HUB utvecklas en unik miljö som ska öka möjligheterna för snabbare utveckling av nya energilösningar. Målet är att skapa virtuella och fysiska testbäddar, öppna data och olika affärsstödjande processer för innovatörer och företag.


  Projektansvarig vid MDH: Fredrik Wallin

  Huvudfinansiering: Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden

  Samarbetspartners: Energimyndigheten, Mälarenergi, Create Business Incubator, SynerLeap powered by ABB, Studsvik Tech Park, STUNS, Region Västmanland

 • Forskningsprogrammet förväntas leda till ökad kunskap om hur delaktighet och psykisk hälsa är relaterade. Dessutom studeras hur barn och föräldrar är involverade i åtgärdsarbetet och relateras till de åtgärder som görs för at förbättra psykisk hälsa. Kunskapen skagenerera ett underlag för åtgärder för att förbättra barns och ungdomars psykiska hälsa. Underlaget ska gälla både åtgärder för att förbättra psykisk hälsa och åtgärder som ökar barns och föräldrars delaktighet i åtgärdsprocessen.


  Projektansvarig vid MDH: Lena Almqvist

  Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet (VR)

  Medfinansiering: Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond

  Samarbetspartners: Region Västmanland, Region Jönköping, Region Östergötland, Region Örebro län, Bloorview Research Institute Canada, University of Melbourne Australia, Institutet för handikappvetenskap

 • Projektet fokuserar på användarcentrerad utveckling av teknik som effektivt stödjer beteendeförändring och därigenom bidrar till att förebygga livsstilsrelaterad ohälsa.


  Projektansvarig vid MDH: Maria Ehn

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Abilia, Livanda - Internetkliniken, RealTest, Vital Integration of Scandinavia, Region Västmanland, Västerås Stad

 • Det övergripande syftet med projektet är att beskriva fenomenet med frekventa uppringare till 1177 Vårdguiden på telefon, både från ett sjuksköterske- samt ett uppringarperspektiv


  Projektansvarig vid MDH: Sofia Skogevall

  Huvudfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Stockholms universitet, Uppsala universitet, Region Västmanland

 • Projektets syfte är att erhålla en fördjupad förståelse om smärthantering hos personer med optimalt behandlad reumatisk sjukdom och med långvarig smärtproblematik.


  Projektansvarig vid MDH: Helena Lööf

  Huvudfinansiering: MDH

 • Unga med komplexa behov möter komplexa organisationer.


  Projektansvarig vid MDH: Anna-Lena Almqvist

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV

  Medfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Eskilstuna kommun, Region Sörmland, Västerås Stad, Region Västmanland

 • I avhandlingsprojektet studeras lokal aktivering av unga människor som lever med försörjningsstöd. Aktivering är en arbetsmarknadspolitisk insats som ska underlätta arbetslösas inträde på arbetsmarknaden. Studiens blickfång riktas mot de ungas villkor och identitetsskapande i ett aktiveringsprogram.


  Projektansvarig vid MDH: Jonas Stier

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV

  Samarbetspartners: Region Västmanland, Region Sörmland, Västerås stad, Eskilstuna kommun

 • Syftet är att undersöka vilken betydelsen meningsfull fritid och god hälsa har för att klara gymnasieskolan. Vi kommer att undersöka detta både från ungdomarnas perspektiv och från aktörsperspektivet dvs de aktörer som tillhandahåller fritidsaktiviteter samt tjänstemän inom offentlig sektor kopplade till skola, fritid och hälsa


  Projektansvarig vid MDH: Katarina Bälter

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet

  Medfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Region Västmanland, Region Sörmland, Västerås stad, Eskilstuna kommun