Text

Projektlista - huvudfinansiär: MDH

 • Målen med projektet är förbättrad kunskap och kompetens i kommunikation, ökat tillhandahållande av en personcentrerad vård och ökad vårdkvalitet som hjälper till att bevara hälsa, värdighet och välbefinnande för äldre personer genom en mer individualiserad vård.


  Projektansvarig vid MDH: Jessica Höglander

  Huvudfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Högskolan i Borås

 • AIDOaRt är ett tre år långt europeiskt projekt som involverar 32 organisationer, grupperade i kluster från sju olika länder, med fokus på AI-förstärkt automatisering som stöder modellering, kodning, testning, övervakning och kontinuerlig utveckling inom Cyber-Physical Systems (CPS) eller inbyggda system.


  Projektansvarig vid MDH: Gunnar Widforss

  Huvudfinansiering: ECSEL, Vinnova

  Medfinansiering: MDH, Eskilstuna kommun

  Samarbetspartners: Alstom, Volvo Construction Equipment, RISE Research Institutes of Sweden, Westermo

 • Forskningsprojektet ARRAY är en industriforskarskola i ett nära samarbete mellan MDH och några av världens främsta företag inom automation och robotik. ARRAY bidrar till ökad kompetens och utveckling inom vetenskapliga områden som är av strategisk relevans för svensk industri.


  Projektansvarig vid MDH: Thomas Nolte

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, ABB, Alten Sverige, Bombardier Transportation, First Control Systems, Kanthal, MITC, Skanska, Volvo Construction Equipment, Automation Region, Robotdalen

 • After methods är en återkommande workshop om forskningsmetod som äger rum på MDH. Syftet är att diskutera aktuella frågor som rör vetenskaplig metod inom samhällsvetenskap i allmänhet och inom organisations- och ledarskapsstudier i synnerhet.


  Projektansvarig vid MDH: Anette Hallin

  Huvudfinansiering: MDH

 • Syftet var att utvärdera effekter, värde och nytta i vård och omsorg av personer med demens med avseende på beteendemässiga och psykiska symptom (BPSD) och livskvalitet samt omsorgspersonalens erfarenheter av att använda ErgoNova Gungstolen®.


  Projektansvarig vid MDH: Annelie Gusdal

  Huvudfinansiering: Eskilstuna kommun, Akademin för hälsa vård och välfärd MDH

  Samarbetspartners: ErgoNova Sverige

 • Syftet med projektet är att studera arbetet med hållbar utveckling vid sju svenska I Ur och Skur-förskolor. Specifikt studeras hur och på vilket sätt verktyget OMEP:s skala för hållbarhet kan ge stöd till och utmana förskolans utbildning och undervisning i arbete med utbildning för hållbarhet


  Projektansvarig vid MDH: Eva Ärlemalm-Hagsér

  Huvudfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Dr. Laila Gustavsson, Högskolan Kristianstad, Svenska OMEP

 • Projektets syfte är att utveckla en teoretisk förståelse för hur iscensättningen dagens utbildningsideologier påverkar skolverksamheter, och på så sätt bidra med kunskaper om deras konsekvenser i praktiken.


  Huvudfinansiering: MDH

 • Att leva med demenssjukdom i det dagliga livet och i livets slut. En studie utifrån deltagande observationer på särskilda boenden i Japan och Sverige


  Projektansvarig vid MDH: Els-Marie Anbäcken

  Huvudfinansiering: Grants-in-Aid for Scientific Research by Japan Society for the Promotion of Science

  Medfinansiering: MDH, Kwansei Gakuin University (Japan)

 • Projektet ska öka förståelsen för barns syn på övergången från förskola till grundskolan, samt öka kunskapen om deras kunskaper, färdigheter och attityder till denna viktiga övergång.


  Projektansvarig vid MDH: Eva Ärlemalm-Hagsér

  Huvudfinansiering: Erasmus+

  Medfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Prof. J Einarsdottir and Dr. I Ó. Sigurðarsdóttir University of Iceland, I Friberg, Svenska OMEP, E Ärlemalm-Hagsér, MDH, F Kelleher and M Atanackovic Early Childhood Ireland, A Štefanec Kindergarten Dobro Dr. A Višnjić Jevtić OMEP Croatia

 • The objective of the ARC project is to develop a set of flexible (i.e., online/blended) and modular courses on “Industrial Cybersecurity” (ICS) and "Augmented Reality for Industrial Systems" (ARIS), from introduction to advanced levels.


  Projektansvarig vid MDH: Anders Berglund

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

 • BRAINSAFEDRIVE will develop a tool as attentional detectors that detect drivers’ mental state in terms of stress, cognitive load, sleepiness in real time during simulated and/or natural driving situations.


  Projektansvarig vid MDH: Mobyen Uddin Ahmed

  Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

  Samarbetspartners: Dept. of Molecular Medicine (DMM) Sapienza University Italy, BrainSigns (BS) Italy

 • Studien syftar till att öka kunskapen om bedömningsprocedurer och användandet av dokumentationssystem i socialt arbete med utsatta barn och äldre vuxna i behov av insatser.


  Projektansvarig vid MDH: Els-Marie Anbäcken

  Huvudfinansiering: MDH, STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

  Medfinansiering: Oita University (Japan), Daegu University (South Korea)

 • The project aims at enabling sustained real-time cloud computing, taking a cross-layer vertical view of smart embedded systems, and simultaneously addressing architecture, platform and algorithmic issues to support the right level of Quality-of-Service to achieve predictable real-time performance.


  Projektansvarig vid MDH: Thomas Nolte

  Huvudfinansiering: Stiftelsen för Strategisk Forskning

  Samarbetspartners: ABB Robotics

 • This project aims at developing innovative techniques to provide a full-fledged development environment for vehicular applications that use TSN as the backbone for on-board communication.


  Projektansvarig vid MDH: Saad Mubeen

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Arcticus Systems, Volvo Construction Equipment

 • In DIGICOGS, cutting-edge solutions will be achieved through data-driven analytics, real-time monitoring and intelligent adaptive prediction based on combination of information i.e, sensor data, domain and context.


  Projektansvarig vid MDH: Mobyen Uddin Ahmed

  Huvudfinansiering: Vinnova, PiiA

  Samarbetspartners: Seco Tools, GKN Automotive

 • The ultimate goal of the DPAC profile is to establish a nationally leading and internationally renowned research centre that facilitate close cooperation between academia and industry to achieve a significant increase in research and available knowhow on advanced dependable platforms for embedded systems.


  Projektansvarig vid MDH: Kristina Lundqvist

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB, Control Technologies, ABB Corporate Research, Alten Sverige, Arcticus Systems, Bombardier Transportation, Enea, Ericsson, Saab, Avionics Systems, Sensair, Unibap, Volvo Construction Equipment, Volvo Group Trucks Technology

 • Syftet med projektet är att belysa och problematisera uppfattningar av delaktighet och hur delaktigheten gestaltar sig i vardagen samt i genomförandeplaner för vuxna som har grav utvecklingsstörning och bor på gruppbostad eller i eget boende med personlig assistans.


  Projektansvarig vid MDH: Lena Talman

  Huvudfinansiering: MDH

 • Projektet syftar i första hand till att öka kunskaper som svenska företag kan nyttja för att bättre lyckas med sin e-handel och öka sin försäljning till utländska konsumentmarknader.


  Projektansvarig vid MDH: Emilia Rovira Nordman

  Huvudfinansiering: Forskarskolan Management och IT (MIT)

  Medfinansiering: MDH

 • Detta projekt kommer att bidra till utvecklingen av kunskap om digitaliseringen och dess organisatoriska effekter; kunskap som är av intresse för chefer och anställda i offentliga såväl som privata organisationer som står i eller inför en digital förändring. Utöver detta kommer projektet också att bidra till att utveckla angreppssätt och metoder för sociomateriell forskning.


  Projektansvarig vid MDH: Anette Hallin

  Huvudfinansiering: Forte

 • Projektet syftar till att stärka innovationsförmågan hos företag inom SIP Metalliska material genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.


  Projektansvarig vid MDH: Lucia Crevani

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: Formas, Energimyndigheten

  Samarbetspartners: Jernkontoret, Chalmers

 • Coronaviruset och samhällets reaktion på det har tvingat organisationer att vidta åtgärder på arbetsplatsen för att begränsa spridningen av viruset. Många organisationer runt om i världen har gått över till distansarbete och denna radikala övergång kan på olika sätt vara utmanande för både anställda och chefer. Med anledning av det är projektets syfte att utforska erfarenheterna från individer som arbetar hemifrån till följd av covid-19 både ur arbetstagarens perspektiv och chefens perspektiv.


  Projektansvarig vid MDH: Adesuwa Omorede

  Huvudfinansiering: AFA Försäkring

 • The ESS-H+ profile will aim for an increased specialization, a significant progression, and raised scientific ambitions, as compared to ESS-H, through deepened co-production with our partner companies within one integrated Focus Area: Sensor systems for health monitoring/monitoring of humans.


  Projektansvarig vid MDH: Maria Lindén

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Avalon Innovation, Brighter, Camanio Care, Delphie, DELTA, JC Development, Motion Control, Nordic Electronic Partner, Qamcom, Senseair, Stille, Tjeders

 • Syftet med projektet är att skapa en integrativ litteraturstudie av naturligt förekommande kommunikation mellan sjuksköterska och patient.


  Projektansvarig vid MDH: Jessica Höglander

  Huvudfinansiering: MDH

 • In this joint project, we aim at decreasing the power consumption and computation load of the current image processing platform by employing the concept of computation reuse.


  Projektansvarig vid MDH: Masoud Daneshtalab

  Huvudfinansiering: STINT Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

 • Syftet med denna förstudie är att bygga ett pilot men omfattande WFE-verktyg för Sverige som bygger på SWEDIMS (SWEDish Irrigation Management System) genom att använda de rumsligt explicita klimatdata som genereras av SMHI.


  Projektansvarig vid MDH: Pietro Campana

  Huvudfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: SMHI

 • This project aims to bring to life and highlight the issue of events after the reporting period from a financial statements and income taxation perspective.


  Huvudfinansiering: Ragnar Söderberg’s Foundation

 • Projektet avser att bidra till att skapa god vårdkvalitet och patientsäkerhet för akut sjuka patienter på akutmottagning.


  Projektansvarig vid MDH: Inger Holmström

  Huvudfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Uppsala universitet, Uppsala Akademiska sjukhus

 • Främjande av partnerskap mellan asiatiska och europeiska länder samt stärkande av befintliga samarbeten utvecklats genom de tidigare EU-finansierade projekten.


  Projektansvarig vid MDH: Sergei Silvestrov

  Huvudfinansiering: European commission, Erasmus Mundus Programme

  Samarbetspartners: 9 EU-baserade universitet och 11 universitet i Asien

 • This project brings together world leading competence in modeling and model-transformation for predictable embedded systems (MDH), software-development tools for vehicular systems (Arcticus), and expertise in development of state-of-the-art functionality in vehicular architectures (Volvo Construction Equipment).


  Projektansvarig vid MDH: Mikael Sjödin

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Arcticus Systems, Volvo Construction Equipment

 • Forskarskolan Reesbes syfte är att förbättra energiproduktion, energidistribution och energianvändning.


  Projektansvarig vid MDH: Hailong Li

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: MDH, Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna, Gävle Energi, Direct Energy, Solarus, WSP, Climate Well, Borlänge Energi, Tunabyggen, Mälarenergi, Mimer, Repus, K-fastigheter, Eskilstuna Energi och Miljö, Byggpartner, Falu Energi och Vatten, Gävlegårdarna, Gävle fastigheter, Dala Energi

 • Vi vet att vårdhund terapi är meningsfull och glädjande aktivitet for människor med demenssjukdom. I detta projekt vill forskarna undersöka om fotografier på personer med demenssjukdom och deras möten med vårdhund kan ligga till grund för samtal och väcka minnen och samma positiva känslor.


  Projektansvarig vid MDH: Margareta Asp

  Huvudfinansiering: MDH

  Medfinansiering: Region Sörmland

  Samarbetspartners: Region Sörmland

 • Företagsforskarskolan Future-Proof Cities har fokus på hållbar stadsutveckling och bygger på en samhällsdialog om utmaningar för svenska medelstora städer – en samhälldialog där akademi i samverkan med näringsliv och samhällsplanering implementerar lösningar för en hållbar utveckling står i centrum.


  Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Medfinansiering: MDH, Högskolan i Dalarna, Högskolan i Gävle, tillsammans med näringslivet

 • Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att utveckla ett webbaserat bedömningsinstrument för kliniska resonemang med fokus på beteendeförändring samt att med stöd av detta instrument studera fysioterapeutstudenters kliniska resonemang.


  Projektansvarig vid MDH: Anne Söderlund

  Huvudfinansiering: MDH

 • Syftet med projektet är att undersöka hur COVID-19 pandemin och dess konsekvenser med social och fysisk distansering påverkar människors fysiska aktivitet och stillasittande.


  Projektansvarig vid MDH: Maria Elvén

  Huvudfinansiering: MDH

 • Forskaren Eva Lindell på MDH har undersökt företagsekonomi som studieval och resultatet visar att det är ett värdeladdat val där pengar och tydliga skillnader mellan könen står i fokus.


  Projektansvarig vid MDH: Eva Lindell

  Huvudfinansiering: MDH

 • Försöksverksamheten ULF syftar till att stärka den forskning som bedrivs i nära anslutning till förskola och skola.


  Projektansvarig vid MDH: Tor Nilsson

  Huvudfinansiering: Utbildningsdepartementet genom Umeå Universitet

  Medfinansiering: Akademin för utbildning kultur och kommunikation MDH

 • Projektet har syftete att utveckla nya tekniker för att tillhandahålla en fullständig holistisk mjukvaruutvecklingsmiljö för förutsägbara fordonssystem som använder blandad TSN-5G kommunikation


  Projektansvarig vid MDH: Saad Mubeen

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: HIAB, Arcticus Systems

 • Det övergripande syftet med projektet är att undersöka samkönade kvinnors erfarenheter av beslutet att bilda familj, graviditet, föräldraskap och erfarenheter av personalens bemötande och stöd inom mödra- och barnhälsovård


  Projektansvarig vid MDH: Anna-Lena Almqvist

  Huvudfinansiering: MDH

 • This project aims at reducing the energy consumption in an electric construction site by designing relevant components that incorporate with energy, optimize energy distribution, storage and management, and optimize fleet.


  Projektansvarig vid MDH: Hossein Fotouhi

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Volvo Construction Equipment, VTI

 • Syftet är att materialet ska leda till ökad kommunikation och förståelse kring sin genomförandeplan, men också att öka brukarnas känsla av att kunna påverka och ha makt över sin egen livssituation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö etc.


  Projektansvarig vid MDH: Lena Talman

  Huvudfinansiering: MDH

 • The project Component Technology for Heavy Vehicles (HEAVE) is a three year project where MdH will cooperate with Volvo Construction Equipment (Eskilstuna) and CC-Systems (Uppsala/Västerås) in order to enable the use of modern Component Based Software Engineering (CBSE) techniques within the industrial segment of heavy vehicles.


  Projektansvarig vid MDH: Mikael Sjödin

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: CrossControl, Volvo Construction Equipment

 • Projektet undersöker sambanden mellan humankapital och innovationer i den ekonomiska tillväxtprocessen med hjälp av en modell med endogen ekonomisk tillväxt.


  Projektansvarig vid MDH: Clas Eriksson

  Huvudfinansiering: MDH

 • Forskningsprojektet ska undersöka sjuksköterskors kulturella kompetens och arbetssätt med att främja delaktighet hos barn med utländskt ursprung.


  Projektansvarig vid MDH: Maria Harder

  Huvudfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Jönköping University, Region Jönköping

 • Syftet med projektet är att studera hälsofrämjande insatser för att minska stillasittande livsstil hos målgruppen.


  Projektansvarig vid MDH: Anne Söderlund

  Huvudfinansiering: Cancerfonden

  Samarbetspartners: Dep of Public Health and Caring Sci Uppsala University, Department of Oncology Akademiska sjukhuset, MDH

 • I projektet studerar vi hälsopromotion genom ökad följsamhet för icke-stillasittande livsstil hos personer i livsfasen från arbetsliv till pensionering. Projektet syftar till att öka följsamhet för ickestillasittande beteende.


  Projektansvarig vid MDH: Anne Söderlund

  Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

  Medfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Akademin för ekonomi samhälle och teknik vid MDH, Akademin för innovation design och teknik vid MDH, Region Dalarna, Karolinska institutet, Region Västmanland

 • Huvudmålet för detta projekt är utvecklingen av ett adaptivt styrsystem för biobränslen hybridsystem baseradepå kopplingen av en solidoxidbränslecell (SOFC ) med en gasturbin.


  Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

  Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

  Samarbetspartners: UniGe (Italy)

 • Hur det pedagogiska ledarskapet kan ge pedagoger möjlighet att i kollegiala former identifiera sina egna fortbildningsbehov och att möjliggöra för pedagoger att prova sina nya lärdomar i sin egen praktik.


  Huvudfinansiering: Hallstahammar kommun, Västerås stad, Pysslingen förskolor

  Medfinansiering: Regionförbundet, Övningsskoleprojektet vid MDH

 • Syftet är att utveckla och utvärdera en plattform för interaktiv kommunikation mellan yngre barn (3-5 år) och vårdpersonal i specifika vårdprocedurer.


  Projektansvarig vid MDH: Maria Harder

  Huvudfinansiering: NOBAB/Arvsfonden

  Medfinansiering: MDH

 • Projektet IDEA syftar till att automatiskt identifiera nyckelvariabler för processövervakning med hjälp av djupinlärning.


  Projektansvarig vid MDH: Ning Xiong

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: Volvo

  Samarbetspartners: Volvo Truck

 • Projektet har som mål att utveckla nya tekniker och verktyg för holistisk modellbaserad mjukvaruutveckling av förutsägbara fordonsplattformar som inkluderar äldre kommunikation och TSN.


  Projektansvarig vid MDH: Saad Mubeen

  Huvudfinansiering: VINNOVA (FFI)

  Samarbetspartners: HIAB AB, Arcticus Systems AB

 • ITS-EASY is an industrial research school in Embedded Software and Systems, affiliated with the School of Innovation, Design and Engineering (IDT) at Mälardalen University (MDH), as an integrated part of the MDH strategic research area Embedded Systems (ES).


  Projektansvarig vid MDH: Kristina Lundqvist

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB, Addiva, Alten Sverige, Bombardier Transportation, CrossControl, Ericsson, Etteplan, Maximatecc, Motion Control, Saab, Sensair, SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science, Volvo, Volvo Construction Equipment, Xdin

 • ImmerSAFE is a four year (2018-2021) H2020 Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network that brings together 9 beneficiaries and 5 partner organizations from Finland, Sweden, Norway, Croatia, Italy, and Switzerland, with the aim of training a new generation of multi-disciplinary experts, who have an understanding of the core imaging technologies, the requirements set to them by the safety-critical applications and who can account for the human user in the design of such systems.


  Projektansvarig vid MDH: Gunnar Widforss

  Huvudfinansiering: EU-projekt

  Samarbetspartners: Academy of the National Fire Corps (Istituto Superiore Antincendi), Accelopment Ag, Beneq Oy, MDH, NTNU, Tampere University, Università Degli Studi Roma Tre, University of Helsinki, University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing, VTT Research Centre of Finland Ltd., Xylon D.O.O., Crosscontrol, Forum for Intelligent Machines Ry, Leonardo S.P.A.

 • Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och utvärdera metoder för att stödja implementeringen av ett evidensbaserat beteendemedicinskt arbetssätt i fysioterapi för patienter med långvarig smärta ifrån muskler och leder.


  Projektansvarig vid MDH: Anne Söderlund

  Huvudfinansiering: AFA försäkring

  Medfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Region Västmanland, Region Sörmland, Region Gävleborg, Högskolan i Dalarna

 • This fellowship will open up the possibility of establishing strategic partnership for a long-term education program in the area of Cloud Computing as a part of Masters and PhD Program in Software Engineering.


  Projektansvarig vid MDH: Ivica Crnkovic

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB Corporate Research

 • The objective of ESS-H+ is to leverage on the results of the KKS research profile Embedded Sensor Systems for Health (ESS-H) at Mälardalen University (MDH), through further development of the scientific excellenceand the international recognitionthat has been founded through ESS-H


  Projektansvarig vid MDH: Maria Lindén

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

 • Projektets övergripande syfte är att utveckla alternativ/kurser till utbildningar som utbildar hemvårdspersonal i Finland, Estland, Lettland och Sverige.


  Projektansvarig vid MDH: Christine Gustafsson

  Huvudfinansiering: MDH

 • KKS-forskningsprofilen Future Energy fokuserar på att öka andelen förnybar energi, möta framtida förändringar i energisystemet samt effektivisera energianvändningen inom både industrin och hushållen.


  Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Medfinansiering: Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi, VafabMiljö, ABB, Aspholmen

  Samarbetspartners: Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi, VafabMiljö, ABB, Aspholmen

 • The KTP project manager receives a market salary and the company pays half of the personnel costs. The remaining part is financed with project funds. From recruitment, through the entire project to completion, each project is ensured by a process manager from the university. The goal is to create development with the help of new knowledge, and to create exchange of knowledge between business and academia


  Projektansvarig vid MDH: Anna Bird

  Huvudfinansiering: Region Sörmland, Region Örebro län

  Samarbetspartners: Dalarnas högskola, Kristianstad University, Luleå University of Technology. Mitt University, Södertörn University, Unviversity of Gävle, IUC Dalarna, IUC North, IUC Z-group

 • MDH genomför en teknisk och social utvärdering av ett hållbart boendealternativ i Västerås.


  Projektansvarig vid MDH: Bozena Guziana

  Huvudfinansiering: Boverket

  Samarbetspartners: ETC BYGG

 • Målet är att sammanställa information om verksamhet och kompetens hos svensk industri, forskningsinstitut och lärosäten inom området inbyggda sensorsystem för hälsa.


  Projektansvarig vid MDH: Maria Lindén

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: Smartare Elektroniksystem

 • Syftet med SOFCO är att utveckla koncept för framtidens kontor som främjar ett hälsosamt arbetsliv och livsstil samt bidrar till hållbar utveckling.


  Projektansvarig vid MDH: Katarina Bälter

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen, Synergi

  Medfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: NCC Property Development, Castellum, Helio, Naava, GoToWork, Tenant and Partner, Matters Group, Stargo, COOR

 • Uppdraget från MKHV var att genomföra denna kunskapsöversikt för att ge underlag till kommuner och landsting att arbeta utifrån ”best practice” i evidensbaserad äldreomsorg.


  Projektansvarig vid MDH: Els-Marie Anbäcken

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV

  Samarbetspartners: Eskilstuna Kommun, Västerås Stad, MDH

 • Syftet med projektet är att utveckla ett teoretiskt perspektiv där ledningsaktiviteter analyseras i termer av social interaktion.


  Projektansvarig vid MDH: Lucia Crevani

  Huvudfinansiering: Vinnova, Handelsbankens forskningsstiftelser

 • Syftet är att undersöka vad som underlättar respektive försvårar kunskapsöverföring mellan olika verksamhetssystem, samt vad som underlättar, respektive försvårar lärandet av sjuksköterskeyrket i vårdverksamheter.


  Projektansvarig vid MDH: Margareta Asp

  Huvudfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Region Västmanland

 • Projektet syftar till att studera likheter och skillnader i kommunikation mellan lärare och elever i det fysiska och virtuella klassrummet.


  Huvudfinansiering: Region Västmanland

  Medfinansiering: Vetenskapsrådet, MDH

 • Syftet med studien är att fördjupa förståelsen av lärares perspektiv på barns skriftspråksutveckling i förskoleklass.


  Projektansvarig vid MDH: Susanna Andersson

  Huvudfinansiering: MDH

  Medfinansiering: Västerås stad

 • The project will support knowledge sharing and exchange between Mälardalen University (MDH) and ABB Corporate Research (in Västerås).


  Projektansvarig vid MDH: Ning Xiong

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: ABB Corporate Research

 • The project explores conceptualizations of nature, and discourses on cognition within the natural sciences and the humanities, how they relate to each other, and how they are reflected in cultural representation.


  Huvudfinansiering: MDH

 • Projektet syftar på att utveckla nya tanke- och arbetssätt kring meningsfullhet i lärande.


  Projektansvarig vid MDH: Kamran Namdar

  Huvudfinansiering: MDH

  Medfinansiering: Grillska gymnasiet, Ullvigymnasiet

 • Projektet syftar till att genom integration av resultat från kvalitativa studier fördjupa kunskapen om vad återhämtning innebär.


  Projektansvarig vid MDH: Lena Wiklund Gustin

  Huvudfinansiering: MDH

 • Projektet syftar till att kartlägga och analysera skolvalet i Västerås kommun med fokus på den ojämna könsfördelningen av eleverna.


  Huvudfinansiering: Västerås stad

  Medfinansiering: MDH

 • Syftet med denna förstudie var att bygga ett pilotbevattningssystem för Sverige, kallat SWEDIMS, genom att använda de rumsligt uttryckliga klimatdata som genereras av SMHI.


  Projektansvarig vid MDH: Pietro Campana

  Huvudfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: SMHI, NASA ARC

 • Det svenska (MDH) delprojektet kommer att fokusera gymnasial utbildning inom området stöd och service till personer med intellektuell funktionsnedsättning (LSS verksamhet).


  Projektansvarig vid MDH: Christine Gustafsson

  Huvudfinansiering: EU Central Baltic

 • The purpose of the New Logics for Innovation project was to achieve new formal forms of collaboration between the research and education area Innovation and product realization at MDH and Nyköping Municipality.


  Projektansvarig vid MDH: Anette Strömberg

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Nyköping municipality

 • Under våren 2017 startade ett projekt inom Samhällskontraktets Hållbar samhällsutveckling (HSU) om nyanlända barn och ungdomars integration.


  Projektansvarig vid MDH: Mehrdad Darvishpour

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet

  Samarbetspartners: MDH

 • Fokus på mångkultur, interkulturalitet, nyanlända barns inkludering och språkutvecklande arbetssätt.


  Huvudfinansiering: Gnesta kommun

  Samarbetspartners: Gnesta kommun

 • Att lyfta fram kunskap och skapa ny kunskap kring nyanlända elever i svensk skola. Utgångspunkten är mötet mellan praktikers erfarenhet och kunskap och forskarnas dito.


  Projektansvarig vid MDH: Anna Ehrlin

  Huvudfinansiering: Örebro kommun, MDH

  Medfinansiering: Ifous (Institutet Innovation forskning och utveckling i förskola och skola)

  Samarbetspartners: Ifous, Örebro kommun

 • Varje år drabbas många barn och unga av att någon person i deras närhet får en allvarlig sjukdom och avlider. Dessa barn har rätt till att få information, råd och stöd i enlighet med deras behov och mognadsnivå. Dock visar forskning att barn som närstående ofta förbises inom vårdverksamheter där vuxenvård bedrivs.


  Projektansvarig vid MDH: Margareta Asp

  Huvudfinansiering: MDH

  Medfinansiering: Kempe Carlgrenska stiftelsen

  Samarbetspartners: FOU-Sörmland, Region Sörmland

 • ORION will bring a holistic decision support system to manage the trade-off between functionality, time to market, cost, quality and risk to develop competitive software-intensive system using components and services.


  Projektansvarig vid MDH: Jan Carlson

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Blekinge Institute of Technology, RISE Research Institutes of Sweden

 • MDH samverkar med Volvo CE för att skapa sex utbildningsmoduler relaterade till organisatorisk och social arbetsmiljö. Fokus under projektets gång är på samverkansprocessen för att ta fram dessa moduler.


  Projektansvarig vid MDH: Rachael Tripney Berglund

  Huvudfinansiering: Volvo Construction Equipment, MDH

 • PFA – stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning för ökad delaktighet i vardagslivet


  Projektansvarig vid MDH: Christine Gustafsson

  Huvudfinansiering: Eskilstuna kommun, Samhällskontraktet MKHV

 • In this project we will investigate novel methods to preserve performance of a subsystem in the face of changes in other subsystems or even during larger changes of the software architecture.


  Projektansvarig vid MDH: Thomas Nolte

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Ericsson, Xdin

 • In the Premium project, MDH offers tailor-made courses for tomorrow's industry.


  Projektansvarig vid MDH: Jessica Bruch

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB, Alfa Laval, AnVa, ASSA ABLOY, Astra Zeneca, Bombardier, ESBE, Eskilstuna Fabriksförening, Fagerhult, GKN Driveline, Husqvarna Group, Industriföreningen Västra Mälardalen, Kablageproduktion, Kongsberg Automotive, Leax, Meritor, MITC, Qtech Group, Saab

 • In this project, the consortium based on MDH, Saab, and Siemens will explore the use of learning systems and artificial intelligence combined with physics-based and expert-driven predictive tools for intelligent and automated decision support systems.


  Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Siemens, SAAB

 • A manufacturing strategy for tomorrow’s successful industry has to consider an entire new set of aspects influencing the design of the manufacturing footprint. This research project will create a decision support model for efficient localisation by integrating aspects from the production system portfolio, the product portfolio life cycle and manufacturing performance into a combined valuation in economic terms.


  Projektansvarig vid MDH: Monica Bellgran

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Lund University, Alfa Laval, Haldex, Seco Tools, Volvo, Volvo Construction Equipment

 • Syftet är att genom litteraturstudier bidra till kunskapsutvecklingen inom personcentrerad vård.


  Projektansvarig vid MDH: Martina Summer Meranius

  Huvudfinansiering: MDH

 • Syftet med projektet är att fördjupa den empiriska förståelsen av personcentrerat kliniskt resonemang (d.v.s. tänkande och beslutsfattande i undersökning och behandling) med utgångspunkt i erfarenheter från personer med stroke och team bestående av olika hälsoprofessioner.


  Projektansvarig vid MDH: Maria Elvén

  Huvudfinansiering: MDH

 • Detta projekt ligger under forskningsprofilen Future Energy och omfattar Future Energy spår 1 och spår 3. Projektet behandlar polygenerering av biobränsle, el och värme vid kraftvärmeanläggningar tillsammans med processoptimering i samarbete med Mälarenergi (ME) och Eskilstuna Energi och Miljö (EEM).


  Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Medfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, MDH

  Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

 • Recreate-projektet syftar till att utveckla kunskap om hur man kan uppnå effektiva och ekonomiskt genomförbara lösningar för livslängd för EV-batterier för att förbättra den svenska tillverkningsindustrins konkurrenskraft.


  Projektansvarig vid MDH: Koteshwar Chirumalla

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Volvo Construction Equipment, Bombardier Transportation, Kablageproduktion, Mälarenergi, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, Volvo Parts

 • SONOTOPIA syftar till att kombinera ljud med historiska föremål genom utveckling av ett ”tangible intangible interface” dvs. ett gränssnitt som balanserar mellan det materiella och immateriella.


  Projektansvarig vid MDH: Baran Cürüklü

  Huvudfinansiering: Innovativ kultur

 • The purpose of the SIMUSAFE is to improve road safety by understanding the individual and collective behaviour of road users involved (drivers, two wheelers, pedestrians), their interaction between themselves and safety-related systems and services e.g. assess risk perception and decision making.


  Projektansvarig vid MDH: Mobyen Uddin Ahmed

  Huvudfinansiering: H2020, Vinnova

  Samarbetspartners: ITCL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN (the Coordinator), IBM ISRAEL SCIENCE & TECHNOLOGY LTD, INSTITUT FRANCAIS DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES TRANSPORTS, DE, L’AMENAGEMENT ET DES RESEAUX, BRAINSIGNS SRL, EUROPEAN DRIVING SCHOOLS ASSOCIATION, ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI SICUREZZA STRADALE, SENSAIR AB, PROMETEO INNOVATIONS, Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC),TWENTE MEDICAL SYSTEMS INTERNATIONAL. B.V., COVENTRYUNIVERSITY, UNIVERITY OF PORTO, LINK INNOVA ENGINEERING, DELPHI, THE UNIVERSITY OF IOWA ON BEHALF OF ITSELF AND THE NATIONAL ADVANCED, DRIVING SIMULATOR

 • Syftet är att undersöka sjuksköterskors kompetens inom farmakovigilans.


  Huvudfinansiering: MDH

 • Det övergripande syftet med projektet är att beskriva fenomenet med frekventa uppringare till 1177 Vårdguiden på telefon, både från ett sjuksköterske- samt ett uppringarperspektiv


  Projektansvarig vid MDH: Sofia Skogevall

  Huvudfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Stockholms universitet, Uppsala universitet, Region Västmanland

 • Projektet kommer att möjliggöra att de förväntade inlärningsmaskinerna för processindustrin potentiellt kan minska ekonomiska och miljömässiga kostnader.


  Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

  Huvudfinansiering: Vinnova, Processindustriell IT och Automation

  Medfinansiering: Mälarenergi, ABB, Sigholm, EvoThings

  Samarbetspartners: VSICS, Mälarenergi, ABB, Sigholm, EvoThings

 • Projektets syfte är att erhålla en fördjupad förståelse om smärthantering hos personer med optimalt behandlad reumatisk sjukdom och med långvarig smärtproblematik.


  Projektansvarig vid MDH: Helena Lööf

  Huvudfinansiering: MDH

 • Utveckling och förutsättningar för barn och flerspråkiga barns språkprocesser.


  Huvudfinansiering: MDH

 • Detta forskningsprojekt syftar till att identifiera stressfaktorer och stresshanteringsstrategier hos nyutexaminerade sjuksköterskor på akutmottagningar under Covid-19-pandemin samt beskriva hur den upplevda stressen inverkar på omvårdnaden de ger.


  Projektansvarig vid MDH: Petra Heideken Wågert

  Huvudfinansiering: Akademin för hälsa vård och välfärd MDH

 • Projektets övergripande syfte är att studera hur studenter inom psykiatrisk vård kan utvecklas i sin yrkesroll och få stöd att integrera teori och praktik. Här ingår bland annat delprojektet "Utveckling av en återhämtningsfokuserad läroplan för psykiatrisk omvårdnad", som fokuserar utveckling och implementering av en ny utbildningsplan inom specialistsjuksköterskeutbildning i psykiatrisk vård.


  Projektansvarig vid MDH: Lena Wiklund Gustin

  Huvudfinansiering: MDH

 • Projektet avser att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att besvara samtal från frekventa uppringare, deras upplevda stress, empati och self-efficacy samt även undersöka uppringarperspektivet.


  Projektansvarig vid MDH: Inger Holmström

  Huvudfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: 1177-vårdguiden

 • I projektet analyseras existerande empatiforskning för att skapa en översiktlig kunskapsbas inom fältet.


  Huvudfinansiering: MDH

 • The aim is to identify the best practices for design, development and verification of software for ciberphysical systems.


  Projektansvarig vid MDH: Guillermo Rodriguez-Navas

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: TTTech Computertechnik AG

 • This is a project for funding of a professor of vehicular electronics and software architecture in the Embedded Systems (ES) centre of excellence at Mälardalen University (MDH).


  Projektansvarig vid MDH: Mikael Sjödin

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Volvo, Volvo Construction Equipment

 • Unga med komplexa behov möter komplexa organisationer.


  Projektansvarig vid MDH: Anna-Lena Almqvist

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV

  Medfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Eskilstuna kommun, Region Sörmland, Västerås Stad, Region Västmanland

 • Syftet med projektet var att utvärdera personals erfarenheter av att använda Tovertafel UP på en daglig verksamhet och om användandet av Tovertafel UP enligt personalen innebar någon utveckling för användarna med fokus på fysiska aktiviteter och interaktion.


  Projektansvarig vid MDH: Lena Talman

  Huvudfinansiering: MDH

 • Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur framtida stora solcellsinstallationer bör utföras i Sverige på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, och kan därmed bli en ledsagare för ökad solelproduktion i Sverige. Detta görs genom att under år 2014 utvärdera Sveriges största solcellsanläggning med 1 MW installerad effekt. Projektet utförs i samarbete med Kraftpojkarna i Västerås AB (installation och drift), Mälarenergi Elnät AB (nätägare), Mälarenergi AB (elhandlare) och ABB AB, Corporate Research.


  Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Medfinansiering: Kraftpojkarna i Västerås, Mälarenergi

  Samarbetspartners: Kraftpojkarna i Västerås, Mälarenergi

 • The need for more advanced formal methodologies for design, development and verification of embedded systems has been identified by both industry and academia.


  Projektansvarig vid MDH: Cristina Seceleanu

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Scania, Volvo Group Trucks Technology

 • Projektet kommer ge ett betydelsefullt kunskapsunderlag för arbetet att införskaffa mer kunskap om konsekvenser av pandemin och erfarenheter inför framtida kriser för framför allt personalens arbetsmiljö, yrkesliv och hälsa inom särskilt boende och hemtjänst.


  Projektansvarig vid MDH: Annica Lövenmark

  Huvudfinansiering: AFA Försäkring

  Medfinansiering: MDH

 • The initiative for Excellence in Production Research, XPRES, is a joint initiative between KTH, MDH and Swerea. XPRES was elected as one of two strategic initiatives within Manufacturing engineering in Sweden by the government in 2010.


  Projektansvarig vid MDH: Koteshwar Chirumalla

  Huvudfinansiering: Governmental funding from Strategic Research Area (SRA) intiative

 • Projektet studerar hur fastigheter med energilager och solceller kan utnyttjas på ett optimalt sätt för att, till exempel, minska behovet av topplaster.


  Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Wallenstam, Castellum, Mälarenergi, Göteborg Energi

 • The makeITrail project is concerned with developing new methods and technologies to further integrate the value chain of the railway manufacturing sector in Sweden. In doing so, we need to strengthen the supplier-producer-consumer relationship and connect the local suppliers with the wider international supply chain.


  Projektansvarig vid MDH: Anna Granlund

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Addiva, Bombardier Transportation, DELTA

 • Vilket övergripande syfte har projektet?: Syftet med detta projekt är att modifiera ett grupprogram (CRGP) som vilar på kognitiv, relationell grund och som ursprungligen utformats för behandling av klienter som varit långvarigt sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa, för att använda det för att minska upplevelser av arbetsrelaterad stress och stödja återhämtning för människor som fortfarande arbetar.


  Projektansvarig vid MDH: Lena Wiklund Gustin

  Huvudfinansiering: MDH

  Medfinansiering: UiT Norges Arktiske Universitet

  Samarbetspartners: UiT Norges Arktiske Universitet, Oxford University, Region Gävleborg