Text

Projektlista - huvudfinansiär: Formas

 • Målet med projektet är att utveckla en heltäckande konceptuell beskrivning som kan användas som grund för framtida implementering och industrialisering. Projektet fokuserar på vägbyggen, med tillhörande aggregat- och asfaltproduktion.


  Projektansvarig vid MDU: Jakob Axelsson

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten, Forskningsrådet Formas, Vinnova

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Sandvik, Skanska, Trafikverket, Volvo Construction Equipment

 • Syftet med projektet är sprida kunskap och resultat från tidigare forskning från stålbranschen till andra aktörer. Med detta kommunikationsprojekt kan möjligheterna ökas för olika samhällsaktörer att i samverkan lära sig av erfarenheter och lärdomar och de utmaningar som industrin står inför.


  Huvudfinansiering: Formas

 • Projektets övergripande syfte är utveckling av optimal hantering av behandlade vattenresurser.


  Projektansvarig vid MDU: Eva Thorin

  Huvudfinansiering: Formas

 • En vanlig kritik mot storskaliga solcellsparker är konkurrensen mellan mark för energi och mark för mat som skapar djupa konflikter mellan de globala hållbarhetsmålen. En av de hållbara och tekniska lösningarna för att ta itu med hållbarhetsmålens konkurrens är användning av solcellssystem som kombinerar el- och grödoproduktion. Genom att studera sambandet mellan vatten, mat, energi och klimat kommer detta projekt att ge en djupgående förståelse för sambandet mellan solstrålningsfördelning på grödnivå, solelproduktion, mikroklimat och grödaavkastning för agro-solcellssystem. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt hur denna teknik bidrar till mat, vatten och energisäkerhet under ett normalt meteorologiskt år såväl som under extrema händelser, som 2018 års torka eller under framtida modellerade klimatförändringar.


  Projektansvarig vid MDU: Pietro Campana

  Huvudfinansiering: FORMAS