Text

Projektlista - huvudfinansiär: Energimyndigheten

 • Det övergripande målet med detta projekt är att utveckla artificiell intelligens (AI) -assisterade lösningar för att optimera och styra den dynamiska driften av kemisk absorption för infångning av koldioxid från en kraftvärmeanläggning med biomassa som bränsle. Sådana lösningar förväntas bidra till minskning av koldioxidutsläpp och minskning av energianvändningen samt kostnaden för infångning av CO2.


  Projektansvarig vid MDH: Hailong Li

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Samarbetspartners: Stockholm Exergi, Mälarenergi, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö

 • Målet med projektet är att utveckla en heltäckande konceptuell beskrivning som kan användas som grund för framtida implementering och industrialisering. Projektet fokuserar på vägbyggen, med tillhörande aggregat- och asfaltproduktion.


  Projektansvarig vid MDH: Jakob Axelsson

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten, Forskningsrådet Formas, Vinnova

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Sandvik, Skanska, Trafikverket, Volvo Construction Equipment

 • Syftet med projektet är att ta reda på vilken potential som finns för kunder att vara aktiva och anpassa sin elförbrukning i ett framtida förnybart kraftsystem.


  Projektansvarig vid MDH: Fredrik Wallin

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

 • Nordligt läge och lågt elpris i Sverige gör att noggranna förutsägelser av energiutbyte från solcellsanläggningar är av stor vikt.


  Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Samarbetspartners: SMHI, Solkompaniet Konsult Sverige

 • Projektet ”Grön e-tjänsteutvecklingsmodell för fastighetsbranschen” handlar om att skapa en grön e-tjänsteutvecklingsmodell som hjälper fastighetbolag att snabbare välja och utveckla IT-baserade tjänster som ger ett ökat miljömedvetande hos hyresgästerna.


  Projektansvarig vid MDH: Peter Ekman

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Samarbetspartners: Humlegården Fastigheter, Maestro, ett stort antal kommersiella hyresgäster

 • Detta projekt tar ett systemperspektiv på möjlig samverkan mellan variabel elproduktion och lagringsmöjligheter i anslutning till fjärrvärmeproduktion. Huvudsyftet är att nyttiggöra överskottsvärme som uppstår vid energiomvandling för lagring.


  Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Medfinansiering: Göteborg Energis stiftelse för Forskning och Utveckling

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Karlstads Energi, Stockholm Exergi, Tekniska verken, Mälarenergi, Göteborg Energi, Siemens Energy

 • Målet för IEA PVPS-programmet är att främja internationellt samarbete och därmed underlätta för solcellsteknologi att spela en större och betydande roll i övergången till hållbara energisystem.


  Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Paradis Energi, Emulsionen, PPAM Solkraft

 • Forskningsprojektet syftar till att hjälpa intressenter att övervinna tekniska och icke-tekniska hinder i genomförandet av building-integrated photovoltaics i den byggda miljön.


  Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Solkompaniet, White Arkitekter

 • Projektets allmänna mål är att göra Power-to-gas-teknologin till en livskraftig lösning för långvarig lagring.


  Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

  Huvudfinansiering: ERA-NET (Energimyndigheten)

  Samarbetspartners: University of Parma Italy, Siram Veolia Italy, Flowocean

 • Projektets syfte är att utveckla en heltäckande analysmodell för investeringsbeslut för solcellsanläggningar. Modellen ska baseras på en internationellt etablerad modell för analys av produktionskostnad av energi (Levelized Cost Of Energy) som ska anpassas till svenska förhållanden.


  Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

 • Projektet handlar om framtida bidrag från användning av teknik för negativa utsläpp (NET) för att begränsa den globala temperaturökningen.


  Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Samarbetspartners: Perspective Climate Research, Climate Strategies

 • Projektet kommer att leda till utveckling av en systemmodell för optimering av värmekraftverk och ökad kunskap om produktionsplanering och driftstrategier.


  Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Medfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

  Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

 • Syftet med projektet är att bidra till att uppfylla målen för den svenska och europeiska energipolitiken, genom att visa hur man kan bygga och driva bostäder effektivt med egenproducerad energi.


  Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Medfinansiering: Yellon, Bostads AB VätterHem

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden

 • Syftet med detta projekt är att göra en genomförbarhetsstudie av hur agrivoltaiska system kan öka energieffektiviteten och lönsamheten hos solceller i Sverige. Ett agrivoltaiskt system är kombinationen av jordbruksverksamhet och solparker.


  Projektansvarig vid MDH: Pietro Campana

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Samarbetspartners: SLU, Solkompaniet, Kärrbo Prästgård, SMHI, Uppsala universitet, Universitá Cattolica Italien, NASA USA

 • I Sverige har det saknats lättillgänglig statistik för egenanvändningen av solel för existerande solcellsanläggningar. Projektets syfte var därför att ta fram statistik för egenanvändning av solel för ett större antal solcellsanläggningar.


  Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Samarbetspartners: HESAB, Tekniska Verken Linköping Nät, Vattenfall

 • Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur framtida stora solcellsinstallationer bör utföras i Sverige på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, och kan därmed bli en ledsagare för ökad solelproduktion i Sverige. Detta görs genom att under år 2014 utvärdera Sveriges största solcellsanläggning med 1 MW installerad effekt. Projektet utförs i samarbete med Kraftpojkarna i Västerås AB (installation och drift), Mälarenergi Elnät AB (nätägare), Mälarenergi AB (elhandlare) och ABB AB, Corporate Research.


  Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Medfinansiering: Kraftpojkarna i Västerås, Mälarenergi

  Samarbetspartners: Kraftpojkarna i Västerås, Mälarenergi