Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD)

Inom forskningsmiljön Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD) anlägger vi både ett ämnesorienterat och ett didaktiskt perspektiv på språk- och litteraturvetenskap. Seminarieverksamheten inom SOLD utgör en samlande punkt med syfte att främja forskning inom humaniora och ämnenas didaktik. Forskningen bedrivs i flera forskargrupper i ämnena engelska, litteraturvetenskap, svenska, svenska som andraspråk och tyska. Vetenskaplig ledare är Marie Öhman.

Den tillämpade språkvetenskapliga forskningen innehåller ett brett spektrum av forskningsområden, till exempel samtalsforskning, flerspråkighet, översättning samt språk och kön. Inom den tillämpade språkforskningen finns också ämnesdidaktiskt inriktad forskning om exempelvis akademiskt skrivande.

Den så kallade breddade rekryteringen till högskolestudier medför att lärare måste göra annorlunda didaktiska ställningstaganden än tidigare och i högre grad problematisera och ompröva innehållet i utbildningen. Också skolans verksamhet påverkas av de snabba förändringar samhället genomgår. I denna utveckling har språk en central roll. Forskningen som bedrivs inom SOLD ska här ge perspektiv, förklaringar och förståelse.

Ämnesdidaktisk forskning inom humaniora har stor betydelse för utveckling av undervisningen inom högskola och skola. Forskningen är inriktad  mot undervisning och lärande i språk och litteratur samt språkets roll för undervisning och lärande i högskola och skola, vilket även öppnar för ett tvärvetenskapligt samarbete.

Forskargrupper

Seminarium

Inom forskningsmiljön Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD) anläg- ger vi både ett ämnesorienterat och ett didaktiskt perspektiv på språk- och litteraturvetenskap. Seminarieverksamheten inom SOLD utgör en samlande punkt med sy e att främja forskning inom humaniora och ämnenas didaktik. Forskningen bedrivs i era forskargrupper inom engelska, litteraturvetenskap, svenska, svenska som andraspråk och tyska. 

Program VT 2018

Program HT 2017