Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD)

Inom forskningsmiljön Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD) anlägger vi både ett ämnesorienterat och ett didaktiskt perspektiv på språk- och litteraturvetenskap. Seminarieverksamheten inom SOLD utgör en samlande punkt med syfte att främja forskning inom humaniora och ämnenas didaktik. Forskningen bedrivs i ämnena engelska, litteraturvetenskap, svenska, svenska som andraspråk och tyska.

Den tillämpade språkvetenskapliga forskningen innehåller ett brett spektrum av forskningsområden, till exempel samtalsforskning, flerspråkighet och översättning. Inom den tillämpade språkforskningen finns också ämnesdidaktiskt inriktad forskning om exempelvis klassrumsinteraktion, språk-, läs- och skrivutveckling, bland annat i ett flerspråkigt perspektiv där multimodalitet är ett viktigt begrepp, genrepedagogik, literacy och språkets roll för lärande i olika ämnen, inkluderande undervisning samt akademiskt skrivande.

Inom litteraturvetenskapen bedrivs kritikforskning och forskning om barn- och ungdomslitteratur. Den litteraturdidaktiska forskningen omfattar projekt om läsfrämjandeinsatser och boksamtalets betydelse för läsutveckling. Inom miljön finns också forskargruppen Ekokritiskt forum som samlar litteraturvetenskapliga forskare från ämnena engelska, litteraturvetenskap och tyska med ett gemensamt intresse för ekokritik. Inom forumet bedrivs forskning om representationer av djur och natur i amerikansk litteratur och historiska och litterära källor från Island samt forskning om posthumanistiska och nymaterialistiska tendenser i Nordisk samtidslitteratur.

Ämnesdidaktisk forskning inom humaniora har stor betydelse för utveckling av undervisningen inom högskola och skola. Forskningen är inriktad mot undervisning och lärande i språk och litteratur samt språkets roll för undervisning och lärande i högskola och skola, vilket även öppnar för ett tvärvetenskapligt samarbete.

Seminarium

Inom forskningsmiljön Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD) anläg- ger vi både ett ämnesorienterat och ett didaktiskt perspektiv på språk- och litteraturvetenskap. Seminarieverksamheten inom SOLD utgör en samlande punkt med syfte att främja forskning inom humaniora och ämnenas didaktik. 

Program VT 2018

Program HT 2017