Litteraturdidaktik och litteraturforskning

I forskargruppen ”Litteraturdidaktik och litteraturforskning” vill vi verka för en fruktbar kontakt mellan ämnesdidaktiska och ämnesteoretiska perspektiv. Vi undersöker hur litteraturvetenskapens teoretiska och historiska dimensioner kan konkretiseras i olika utbildningsmiljöer, och omvänt hur litteraturdidaktikens grundläggande frågeställningar kan realiseras inom litteraturstudierna.

Litteraturforskningen har genomgått djupgående förändringar under det senaste halvseklet. Forskaren måste idag röra sig vigt mellan olika discipliner som filosofi, retorik, antropologi, psykologi, genusvetenskap, etnologi, sociologi, lingvistik, antropologi och så vidare.

Det är fortfarande ett ämne med stark historisk förankring, men liksom många andra humanistiska forskningsfält är det idag ett heterogent fält. Litteraturstudierna i skolväsendet måste följa med i den utvecklingen och assimilera alla frågeställningar kring genus, klass, etnicitet. Litteraturdidaktiken ställer de grundläggande frågorna hur, varför och vad vi läser. Det är ett område som uppmärksammar de frågor litteraturen alltid formulerat i en litterär form och som implementerar dem i en utbildningsmiljö.