Medlemmar och projekt

Magnus Jansson (fil.dr i litteraturvetenskap, universitetslektor)

Projektbeskrivning: Litterär miljöpåverkan

I detta projekt vill jag undersöka hur skönlitterära skildringar av en trakt eller ett landskap återverkar på den fysiska miljön och på människors förhållande till det skildrade landskapet. Jag vill överskrida ett rent receptionsestetiskt perspektiv och utifrån ekokritiska utgångspunkter försöka tillämpa ett tvärvetenskapligt arbetssätt. Primärt är jag intresserad av den mellansvenska "regionen" Bergslagen och dess många identiteter och obestämda gränser.

Kontaktuppgifter

Karin Molander Danielsson (fil.dr i engelska, ssk amerikansk litteratur, universitetslektor)

Projektbeskrivning: Animal representation, dark ecology and intertextuality in 20th century American and British literature

Två delprojekt är aktuella. I ”Images of the Grizzly: Conflicting Ethics in Nevada Barr’s Blood Lure” undersöker jag de skiftande och motsägelsefulla representationer av grizzlybjörnen som denna detektivroman innehåller, och hur de kan förstås i kontexten av detektivromankonventioner å den ena sidan, och artbevarandepolitik och djuretik å den andra. I “(Un)common and Uncanny: The Goose, the Seal and the Plover in Three Short Stories by Eric Linklater” applicerar jag Timothy Mortons Dark Ecology och hans tankar om ekologi och ”the uncanny”, på tre noveller med djurkaraktärer av den skotske författaren Eric Linklater.

Kontaktuppgifter

Marie Öhman (fil.dr i litteraturvetenskap, universitetslektor)

Projektbeskrivning: The Matter of Matter: New materialism and representations of nature in contemporary literary texts.

Projektet utforskar fenomenet materialitet: hur det relaterar till vårt begreppsliggörande av naturen, om vår uppfattning av det materiella är på väg att förändras, och vilka litterära uttryck en sådan förändring eventuellt får. Många av våra föreställningar om materialitet faller tillbaka på Descartes som i kontrast till människans kreativa och självständiga förnuft definierade det materiella som en kroppslig substans, styrd av yttre påverkan och naturlagar. Descartes definition utgör grunden för moderna idéer om materia som något förutsägbart, passivt och mätbart, och därmed också för naturvetenskapens objektifierade natursyn. Under de senaste decennierna har detta dock utmanats av teorier inom fysiken och biologin som beskriver kunskap som ett fysiskt fenomen och menar att allt liv kan förstås som en kognitionsprocess, teorier som dessutom sammanfaller med nymaterialistiska idéer inom human- och samhällsvetenskaperna som riktar intresse mot den fysiska verkligheten och förkroppsligandet som existensvillkor. Det materiella framstår plötsligt som långt mer komplext och interaktivt än tidigare. Descartes dualism utgör grunden för en antropocentrisk omvärldsuppfattning, där människan är subjekt och naturen (eller allt icke-mänskligt) är hennes objekt. En fråga som projektet ställer är därför om en förändrad syn på materialitet också medför en förändring i denna relation. Kommer vi att uppfatta ting och natur som aktörer snarare än objekt i tillvaron och kommer detta i sin tur att förändra vårt sätt att förhålla oss till den? Projektet studerar litterära skildringar av en ökad upptagenhet av materia och smuts, meningsskapande natur och oförutsägbar och opålitlig materia i texter av Tomas Bannerhed, Peter Törnqvist och Kerstin Ekman som uttryck för en sådan förändrad förståelse av materialitet.

Kontaktuppgifter

 

Affilierade medlemmar

Ingemar Haag (fil. dr i litteraturvetenskap, docent, Stockholms universitet)  

Projektbeskrivning: Kroppen och dess interaktion med omvärlden

Intresset för kroppen och dess interaktion med omvärlden är ingångspunkt i denna forskning. Denna interaktion formuleras både i litteraturen och i bildkonsten, och tyngdpunkten ligger på författar- och konstnärskap under 1900-talet. Inriktningen är en utlöpare från min avhandling från 1999, "Det groteska. Kroppens språk och språkets kropp i svensk lyrisk modernism", som tar fasta på kroppens direkta förhållande till en omvärld.

Kontaktuppgifter

Thorsten Päplow (fil.dr i tyska, universitetslektor vid universitetet i Agder, Norge)

Projektbeskrivning: Beyond the Ornamental - Nature and depictions of nature in German Travel Writing. An Ecocritical Aproach

The main goal of the project that is envisaged is to explore the significance of nature and depictions of nature in German travel literature since the beginning of the 20th century. Traditionally literary depictions of nature in travel writing have attracted little academic attention, since they have been regarded as mostly ornamental to the literary text and of no or little aesthetic value or significance in and of themselves. A notable exception to this tendency is the fairly recent focus on travel writing that is considered as a part of the so-called ‘green canon’. By employing and adapting different methods developed by the field of literary research, including ecocritical analytical perspectives, – for example close textual readings, studies of intertextuality as regards the emergence of literary landscapes, analysis of narrative meta-levels – this study aims to create a new approach focusing on the poetics of modern German travel literature focusing on depictions of nature and their significance for both individual texts and the genre travel writing.

AnnaCarin Billing (fil.dr i litteraturvetenskap, universitetslektor, Uppsala universitet)

Projektbeskrivning: Miljö och modernitet. Naturen i svensk litteratur 1960-1990

Projektet syftar till att undersöka hur naturen gestaltas i några svenska författares skildring av modernitetens framväxt i Sverige. Centrala frågor är: Hur ser förhållandet mellan människan, naturen och kulturen ut? Finns det en motsättning mellan miljö och modernitet? Påverkas skildringarna av den politiska aktivismens – framförallt miljörörelsens – framväxt? Projektets inledande studie handlar om Kerstin Ekmans Katrineholmssvit, men kommande studier kommer att omfatta även andra svenska författare, som Sara Lidman, Sven Delblanc och Stig Claesson.

Sture Packalén (fil.dr, professor em.)

Projektbeskrivning: I dialog med naturen – Sarah Kirsch

Kirsch skriver lyrik om en natur som kämpar för sin överlevnad. Naturen är alltid skyddsvärd hos K. I den av henne skildrade naturen är människan inte den som behärskar, inte heller den behärskade, utan del i naturen. Följaktligen är också kulturen hos Kirsch en del av naturen. ”Liksom naturen på sitt sätt meddelar sig med oss…” – som Kirsch skriver – meddelar hon sig på sitt sätt med naturen och skildrar den täta förbindelseväv som finns mellan natur och människa. Den rörelse i naturen som Kirsch iakttar, löper ofta parallellt med skeendena i det omgivande samhället, samtidigt som hon speglar inre skeenden i yttre företeelser. I Kirschs poesi finns en uttalad symbios mellan natur och människa. Sett med Martin Bubers dialogfilosofiska ögon, kan man i hennes förhållande till naturen tala om en äkta dialog, ett samtal med ett DU. Det här är en situation där svar och ansvar är nära förbundna med varandra. Detta äkta samtal står i direkt motsats till en utnyttjandesituation där naturen, med Bubers terminologi, ses som ett DET, ett kontaktlöst objekt. Avsikten med mitt projekt är att försöka visa hur skillnaden mellan natur och kultur ibland upphävs, hur natur och kultur interagerar och hur den dialogiska kommunikationen mellan natur och människa kommer till uttryck i Kirschs lyrik och prosaarbeten.

Kontaktuppgifter

Henrik Otterberg, (fil.dr i litteraturvetenskap)