Ekokritiskt forum och ekokritisk litteraturvetenskap

Våren 2007 grundades ”Ekokritiskt forum” av ett antal forskare från ämnena litteraturvetenskap, engelska och tyska såsom en gemensam satsning på ekokritisk litteraturforskning vid Mälardalens högskola. Gruppen består nu av sju disputerade forskare. Alltsedan grundandet har forumet haft en livlig seminarieverksamhet både med egna presentationer och med föredrag av inbjudna gäster.

 

 

 

Ekokritiken är ett tvärvetenskapligt forskningsfält inriktat mot analys av främst skönlitteratur, men också andra typer av texter mot bakgrund av diskussionen om hållbar utveckling. Som litteraturvetenskapligt forskningsfält fokuserar ekokritiken dels på människans interaktion med naturen och omvärlden, dels på de föreställningar vi har om naturen. Frågor som ekokritiken tar upp, är t.ex. ”Hur gestaltar litteraturen naturen och omvärlden?”, ”Hur skildras den ekologiska problematiken i litterära texter?” eller ”Hur behandlar litterära texter på ett verklighetsinriktat sätt motsättningen mellan människan och omvärlden, kulturen och naturen?”

Ekokritikens framväxt hör samman med de senaste årtiondenas ökade medvetenhet om människans roll i de klimatförändringar och miljöproblem som den naturvetenskapliga forskningen alltmer enhälligt beskriver som realiteter. Det rör sig alltså inte om naturbeskrivningar i litteraturen i sig utan om förhållandet mellan text och natur/omvärld och om att synliggöra frågeställningar som belyser litteraturens betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Motsättningen natur-kultur har alltid varit uppmärksammad och diskuterad inom humanistisk forskning. Men i den ekokritiska forskningsinriktningen problematiseras dessa begrepp på ett delvis nytt sätt och utifrån tvärvetenskapliga perspektiv där moderna ekologiska insikter utgör viktiga inslag.