Studier om social hållbarhet i utbildning

Forskningsmiljön Studier om social hållbarhet i utbildning (Studies on Social Sustainability in Education, SOS-ED) utvecklar och sprider nationell och internationell forskning om social hållbarhet i formella och informella utbildningskontexter genom dialog med såväl forskningssamhället som samhället i allmänhet.

Utifrån ett kritiskt perspektiv syftar SOS-ED forskningsmiljön med att uppmärksamma möjligheter och hinder i strävan efter social hållbarhet i formella och informella utbildningskontexter.

Forskningen inom miljön kretsar kring frågor om social hållbar utveckling relaterade till social och kulturell rättvisa, likvärdighet, demokrati, mänskliga rättigheter, migration, interkulturalitet, diskriminering och ledarskap. Forskningen om social hållbarhet inom formella och informella utbildningskontexter har särskild relevans för studier inom didaktik och pedagogik.

Aktiviteter

I syftet att utveckla, främja och sprida kritiska studier om Social hållbarhet i formella och informella utbildningskontexter, arbetar SOS-ED med:

· Inleda och medverka i nationella och internationella forskningsprojekt

· Producera vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer

· Organisera seminarier, workshops och konferenser

· Samverka och samproducera med olika samhällsaktörer

· Utveckla kurser på master- och forskarutbildningsnivån

· Sprida forskningsresultat i olika symposier och fora

·  Samarbeta med nationella och internationella forskningsnätverk inom området social hållbarhet.

·  Utvärdera pedagogiska utvecklingsprojekt.