Naturvetenskaplig och Teknisk didaktikforskning

Naturvetenskaplig och Teknisk didaktikforskning (NT-didaktik) är en samlingsnod för verksamhet och personal vid Mälardalens högskola som har intresse för detta område.

Profilen för verksamheten är en teoriutvecklande praxisnära forskning där vi ansluter oss till definitionen ”forskning som utvecklas i anslutning till de professionella verksamheterna inom det utbildningsvetenskapliga området. Det kan handla om forskning av såväl tillämpad natur som grundforskning”.

Den praxisnära forskningen ska bedrivas i samverkan med såväl skolan som högre utbildning, särskilt lärarutbildningen. Den tillämpade karaktären får gärna vara utvecklingsorienterad för att därigenom vara verksamhetsnära och legitimera professionell erfarenhet hos såväl lärare som forskare. En naturlig situation är att forskare och lärare arbetar tillsammans, utifrån sina professioner, som likställda partners med gemensamma frågeställningar. Ett viktigt nätverk för oss är de partnerskolor som är knutna till MDH via lärarutbildningen.

Forskningen inom NT-didaktik ska präglas av samverkan med övriga forskningsgrupper inom didaktik- och pedagogikområdet vid Mälardalens högskola samt en öppenhet för olika forskningsperspektiv.

Projekt inom NT-didaktik

Projekt inom NT-didaktik relateras till två framväxande program.

Det naturvetenskapliga samtalet studeras utifrån olika sätt: språkanvändning och den naturvetenskapliga diskursen i klassrummet kopplat till teoribildning och klassrumspraktik. Detta program söker för närvarande finansiering.

Det andra programmet riktar sig mot teknikdidaktik i förskola och grundskola. En doktorand finns verksma inom teknik i förskolan och forskningscirklar bedriv eller har bedrivits inom teknik i förskola och grundskolans tidiga år. Vi ingår även i det nationella nätverket CETIS  .