M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

M-TERM bedriver forskning inom matematikdidaktik. Vi studerar och utvecklar matematikundervisning i grundskolan och gymnasiet tillsammans med lärare och skolhuvudmän. Forskningen syftar således både till att utveckla klassrumsundervisning och till att teoretiskt bidra till förståelse för vilka faktorer som styr och stödjer matematiklärares arbete.

Fem seniora forskare och sex doktorander utgör kärnan av forskargruppen i matematikdidaktik. Tillsammans engagerar vi oss i två större forskningsprogram:

  • Bra matematikundervisning i Sverige, Finland, Flandern och USA
  • Att utveckla matematikundervisning i stor skala

Projekt inom båda programmen handlar om hur vi tillsammans med kommuner storskaligt och långsiktigt kan utveckla matematikundervisning, utveckling av forskningsbaserade läromedel i matematik, vilka möjligheter till lärande som skapas inom Matematiklyftet, hur digitala teknik kan utveckla matematikundervisningen samt vad TIMSS-data kan lära oss om bra matematikundervisning. 

Vi samarbetar med forskare nationellt (exmpelvis med Umeå universitet och Örebro universitet) och internationellt (exempelvis med University of Helsinki och University of Pennsylvania) för att planera, genomföra och rapportera projekten.