ISL – Interaktion i Skriva sig till läsning

Det övergripande syftet med pilotstudien har varit att studera två elevers interaktion då de deltar i ett skrivprojekt som bedrivs enligt modellen Att skriva sig till läsning (Trageton 2003). Fokus ligger därmed på deras samspel och på textens gradvisa framväxt.

Avsikten med materialinsamlandet har varit att materialet dels ska kunna användas i en pilotstudie för ett mer utbyggt forskningsprojekt och dels kunna utgöra material för examensarbeten inom MDH:s lärararutbildning i svenska.
Pilotstudien består av video- och audioinspelningar av två sjuåriga elevers skrivprojekt under fyra lektioner då de skriver en berättelse. På grund av
vissa problem med ljudkvalitén har dock interaktionen vid endast tre av lektionerna kunnat analyseras tillfredsställande. Elevernas samarbete framför den gemensamma datorn (en bärbar MacIntoshdator) är inspelat med två videokameror och en audiobandspelare.
Materialet samlades in av Håkan Landqvist 2011 och har sedan delvis transkriberats av Pontus Haglund i samband med dennes examensarbete. Landqvist och Haglund analyserar nu gemensamt materialet och avser presentera sina resultat i lämplig tidskrift.
En närmare redogörelse för materialet återfinns i Haglunds (2013) examensarbete.
Referenser Haglund, Pontus, 2013: Att utöva inflytande över textinnehållet i ett skriva sig till läsnings klassrum.
En samtalsanalytisk studie av två förstaklasselevers kollaborativa skrivande. Examensarbete, Mälardalens högskola. Eskilstuna. Trageton, Arne, 2003: Å skrive seg til lesing. Oslo: Universitetsforlaget.