Elevers skrivande i naturvetenskap

Åren 2009–2011 deltog Mälardalens högskola som enda svenska lärosäte tillsammans med 25 lärosäten från 15 länder i EU-projektet S-TEAM (Science Teacher Education Advanced Methods). Från MDH deltog Margareta Enghag, Birgitta Norberg Brorsson och Susanne Engström. Elevers minskande intresse för naturvetenskap utgjorde en viktig bakgrund för projektet, vars huvudsyften var: Att förbättra elevers motivation, lärandeoch attityder till naturvetenskap; att utveckla undervisningen genom användning av undersökande arbetssätt och andra enligt forskningen effektiva metoder; att stödja lärare genom att ge dem tillgång till innovativa metoder och forskningsbaserad kunskap.
Under främst det första projektåret samarbetade forskarna från MDH med fem
verksamma lärare i naturvetenskap på två skolor. Lektioner videofilmades och
diskuterades i workshops vid flera tillfällen med deltagande lärare och forskare.
Forskningsbaserat material gav underlag för ytterligare utveckling av undervisningen, till exempel genom användning av skrivandet som ett
språk- och kunskapsutvecklande didaktiskt verktyg. Det insamlade materialet från det första projektåret utgjorde ett viktigt inslag i en kompetensutveckling som erbjöds verksamma lärare under projektets följande år.
Projektet har presenterats vid olika konferenser, bland annat den internationella konferensen, ESERA, i Lyon 2011. Det kommer även att presenteras vid den internationella konferensen WRAB i Paris 2014. Artiklar har skrivits med det insamlade materialet som grund.