Djurs och naturs beteende och funktion i amerikansk litterär naturalism

Projektet studerar hur icke-mänskliga karaktärer, djur och natur, och deras beteenden representeras i litteraturen, och i vilken mån de har förmåga att påverka skeenden i texten, till och med ha makt över berättelsen, en viss agens.

 De texter jag undersöker hör till den period som kallas amerikansk litterär naturalism, från åren närmast före och närmast efter år 1900, en period då många författare i USA var påverkade av Darwins och Spencers evolutionsteorier, och av den franske författaren Zolas tankar om hur litteraturen skall representera livet i detaljerad och osminkad naturalism. Naturalisterna försökte vara så vetenskapligt exakta som möjligt i sina berättelser, men även om djur- och naturbeskrivningar är vanliga i deras texter så har dessa hittills alltid betraktats som en bakgrund mot vilken de mänskliga figurerna framställs. Djuren och naturen i texterna har inte uppmärksammats såsom representationer av faktiska djur, verkliga landskap och växter, eller påtagliga väderfenomen, och än mindre som litterära karaktärer med förmåga att påverka berättelsen. Min studie kommer att lyfta fram djuren och naturelementen i texterna, se hur de faktiskt beskrivs och agerar, i vilken mån deras beskrivna beteende motsvarar det som beskrivits av etologer och andra vetenskapsmän, samt vilken betydelse de därmed har för handlingen i berättelsen. Spelar det roll om djurkaraktären beskrivs på ett för det djuret typiskt sätt eller inte? Tillåts icke-mänskliga karaktärer vara djuriska, även när de har en stor narrativ roll att spela?