Barn och unga i skola och samhälle (BUSS)

Forskningen inom miljön BUSS utgår från ett helhetsperspektiv på hur barn och unga med erfarenhet från olika sociala världar i rollerna som förskolebarn och skolelever möter förskolans respektive skolans värld med dess krav och förväntningar

Forskarna studerar hur förskola, förskoleklass och skola erbjuder pedagogiska utmaningar för barn med olika förutsättningar och erfarenheter. Den forskning som bedrivs idag har ett fokus på barns möte med språk-, läs- och skrivprocessen, matematik, estetiska ämnen, hållbar utveckling, delaktighet och lärande samt den roll sociala samspelsprocesser och identitetssökande spelar. Ett annat fokus tillägnas barns lek- och lärande inom förskola, förskoleklass och skola samt professioners möte med praktiken.

Forskningen karakteriseras av att vara tvärvetenskaplig med metodologisk spännvidd. Den praktiknära forskningstraditionen är dominerande. Samverkan nationellt och internationellt är centralt för forskarna inom BUSS. En stark ambition gäller också en väl utvecklad samverkan och samproduktion med lokala och regionala aktörer.

Under de senaste åren har BUSS forskningsgrupp varit framgångsrik avseende att erhålla medel till forskningsprojekt och har bland annat deltagit och deltar i sju forskningsprojekt som finansierats från Vetenskapsrådet varvid flera är placerade vid Mälardalens högskola (MDH). Detta har möjliggjort att deltagarna inom gruppen kan bedriva högkvalificerad forskning och publicera sig både nationellt och internationellt i relativt stor omfattning.

Sedan 2011 har det barnpedagogiska kollegiet och det specialpedagogiska kollegiet samarbetat med både forskningsseminarier och doktorandseminarier inom ramen för BUSS. Flertalet av VR-projekten går också över de gamla gränserna.