Äldres berättande

Projektet Äldres berättande syftar till att studera äldres muntliga berättelser i samtal. Syftet är att undersöka olika aspekter av berättandet, både formella, funktionella och interaktionella. I min analys kommer jag att fokusera på berättandets struktur och funktion.

Inom sociolingvistiken har det under de senaste decennierna forskats mycket om ungdomsspråk och ungdomars samtalsstil. Man har inte varit lika intresserad av äldre och äldres samtalsstil. Diskursen om äldres språkbruk har i alltför hög grad kommit att präglas av ett bristperspektiv.

Jag ser det muntliga berättandet som en socialt situerad aktivitet och inkluderar lyssnaren i beskrivningen, dvs. det interaktionella perspektivet. Jag hämtar inspiration från den etnometodologiska samtalsanalys som utarbetats inom CA, men min analys tar inte endast hänsyn till den omedelbart omgivande samtalskontexten, utan jag vill också lyfta berättelsens funktion i en större social och kulturell kontext.
Mitt perspektiv kan också beskrivas som socialkonstruktionistiskt. Berättelser är sociala konstruktioner; genom att konstruera berättelser formar man sin identitet och presenterar sig själv.
När jag studerar äldres berättande är mitt syfte inte bara att beskriva berättelsernas form och funktion, utan jag vill bidra till en diskurs om äldre och äldres språk som inte utgår från ett bristperspektiv. Genom studiet av berättelser i samtal blir det också möjligt att analysera äldres språkbruk och samtalsstil.