100 års diskursmarkörer

I min avhandling (Sundgren 2002) ger jag en bild av hur den språkliga variationen och förändringen såg ut i Eskilstuna under 1900-talets sista decennier. Nordberg gjorde 1967 en inspelningsserie med 83 Eskilstunabor, och jag gjorde inspelningarna för återbesöket 1996.
Huvudsyftet var att undersöka morfologiska förändringar i verklig tid. Återbesöket
kombinerade panel- och trendundersökningens fördelar och kunde därmed ge besked om både individuell och generationell förändring. Det nya samplet för trendundersökningen omfattade 72 talare. Panelstudien omfattade 13 av de talare som Nordberg spelade in 1967.
Nu har jag återvänt till Eskilstunainspelningarna för att undersöka användningen av
diskursmarkörer över tid. I enlighet med Lindström (2008:78) använder jag diskursmarkör som ”en samlande beteckning för ord och uttryck som fungerar som samtalsreglerande signaler eller som modifierande bestämningar till yttranden”.
Till en början undersökte jag de 13 paneltalarnas användning av diskursmarkörer vid de två inspelningstillfällena. Jag gjorde en inventering av de diskursmarkörer som användes och kunde se vilka diskursmarkörer som användes mest, både av de enskilda individerna och i genomsnitt, och om olika individerna ändrade sitt sätt att använda diskursmarkörer mellan de två inspelningarna.
Nu har jag fortsatt undersökningen av diskursmarkörer genom att välja representanter för olika åldersgrupper från 1967 och 1996 i trendundersökningen. De äldsta informanterna föddes 1870-talet och den yngsta 1980. Med inventeringen och resultaten från panelundersökningen som grund har jag valt att fokusera på ett antal diskursmarkörer. t.ex. alltså, då, vet du, ju, liksom och va, för att kunna analysera hur användningen av dem varierar och förändras samt undersöka diskursmarkörernas funktioner närmare.
 
Lindström, Jan, 2008:
Tur och ordning. Introduktion till svensk samtalsgrammatik. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag
Sundgren, Eva, 2002:
Återbesök i Eskilstuna. En undersökning av morfologisk variation och förändring i nutida talspråk. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 56.) Uppsala.