MITC - Här når forskarnas kompetens ut på fabriksgolvet!

Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) kom till för att bättre matcha näringslivets behov med högskolans behov; här omvandlas forskarnas kompetens till praktisk kunskap som implementeras i näringslivet. Det fanns redan ett väletablerat samarbete mellan Mälardalens högskola och regionens industriföretag, men man ville snabba upp och styra processen samt hitta nya sätt att omsätta kompetens till konkurrenskraft.

Industrins utmaningar i fokus

I MITC agerar parterna gemensamt kring industrins utmaningar med hjälp av forskning, utveckling och kunskapsöverföring. Det handlar inte bara om konkreta projekt, utan minst lika viktigt är att utveckla nya former för samverkan så att den blir så effektiv och framgångsrik som möjligt. På så sätt vässar MITC förutsättningarna för framgångsrika projekt, där Mälardalens högskola och näringslivet gemensamt stärker konkurrenskraften i tillverkningsindustrin. Fokus ligger dels på att generera konkreta forskningsprojekt, men det handlar också om att ge studenterna tillgång till ett brett utbud av exjobb ute på företag.

Koordinatorer agerar mäklare

På Akademin för innovation, design och teknik (IDT) på Mälardalens högskola har MITC ett antal koordinatorer med ansvar för de arbetsområden som står i fokus för MITC; produktion, produktutveckling, innovation samt energi- och miljöeffektivisering. Koordinatorernas roll är att agera mäklare mellan högskolan och näringslivet. De är forskare, lärare och specialister vid akademin och arbetar åt MITC som en del av sina uppdrag, vilket ger såväl kunskap om, som närhet till, de forskningsutmaningar som dyker upp på akademin. 

Konkreta resultat i uppstartsfasen

MITC har initialt bland annat agerat kring följande frågor:

 • Inventering av partnerföretagens behov inklusive matchning mot högskolans kompetensområden inom MITC:s fyra fokusområden. Exempel på behov är:
  • Ökad effektivitet och kortare ledtider i produktutvecklingsprojekt
  • Ökad produktivitet, automationsgrad, strategiskt underhållsarbete
  • Metoder för implementering av nya produkter i produktion
  • Behov av energianalyser – studier och metoder inriktat på lägre förbrukning av kwh.
  • Organisationens roll och engagemang i förändringsarbete
  • Implementera metoder och modeller för att ta vara på företagens innovationskraft
 • Behovsanalysen har skapat resultat i form av aktiviteter inom företagen, som bland annat genomförts i form av förstudier, examensarbeten med mera. Detta har lett både till direkta resultat och anställningar med fokus på ökad effektivitet och kompetensutveckling. Det har även lett till nya forskningsansökningar.
 • MITC har varit en viktig part i uppbyggnaden av Innofacture, en industridoktorandskola för 15 industridoktorander i 10 tillverkande exportföretag i Mälardalsregionen. Programmet pågår i 5 år där industridoktoranderna arbetar både med forskning och i funktionerna i sitt företag.
 • Skapandet av en långsiktig samverkansstruktur genom bildandet av MITC AB i direkt samverkan med Mälardalens högskola och industrin.

Fokus framöver

MITC siktar på att;

 • Öka bredden och tvärvetenskapen i forskningsprojekten där fler ämnesområden vid Akademin för innovation, design och teknik (IDT) involveras.
 • Få ut fler studenter på exjobb och fler forskare i konkreta projekt i tillverkningsindustrin.
 • Utöka företagsnätverket med ännu fler företag i såväl Sörmland som övriga Mälardalen.
 • Bidra till ett förbättrat innovationsklimat genom aktiv medverkan i högskolans satsning på Innovationsgymmet, som syftar till att såväl höja individers innovationsförmåga som företagens innovationsklimat.
 • Samverka med Produktionslyftet, ett nationellt program för implementering av lean-filosofin i svenskt näringsliv.
 • Utöka industridoktorandskolan Innofacture

 

 

Partners

Samverkanspartners