Samverkansprojektet: Hur löser samhällets aktörer aktuella problem?

 

De senaste decenniernas utveckling med globalisering, digitalisering och normförändringar har skapat nya utmaningar för samhällets aktörer. Dessa är alltför komplexa för att kunna bemötas av enskilda aktörer. I stället krävs samarbete och samverkan över organisatoriska gränser. Detta forskningsprojekt, som utförs inom ramen för Samhällskontraktet, syftar till att utveckla begrepp och modeller som hjälper till att förstå de organisatoriska problem som samhällets aktörer står inför när det gäller att lösa de samhällsproblem de ansvarar för.  

Samverkansprojektet är ett 3-årigt projekt som syftar till att studera de organisatoriska utmaningar som samhällets aktörer står inför när det gäller att lösa aktuella samhällsproblem. I fokus ligger särskilt organisationernas värdeskapande förmågor i samverkan; lärande och innovation som syftar till att överbrygga de "mellanrum" som ibland kan uppstå när frågor "faller mellan stolarna".