NMP – nya managementpraktiker

Den näst största gruppen i forskningsområdet IEO består av forskare som fokuserar på nya managementpraktiker, det vill säga nya former, processer, handlingsmönster och idéer genom vilka management görs i organisationer, och omkring, i dag.

Gruppen, som har sin bas i de klassiska organisations- och ledarskapsteorierna, intresserar sig för aktuella former av ledarskap, entreprenörskap, temporära organisationer, beslutsfattande, organisatoriskt lärande och för organiserandes performativa karaktär, t ex vad gäller organiseringen av städer. Ett intresse finns också för metodfrågor och för den företagsekonomiska disciplinen som sådan.

Samarbeten

NMP-gruppen har flera pågående samarbeten, med andra universitet (nationellt och internationellt) såväl som med företag och offentliga organisationer, främst i Mälardalen. 

Utgångspunkter för forskningen

Gruppens forskning sker utifrån en processuell förståelse av verkligheten vilket innebär att fokus ligger på hur olika managementpraktiker kan förstås som sociala och relationella fenomen. Gruppen anlägger också ett kritiskt teoretiskt perspektiv för att visa på etiska dimensioner av olika managementpraktiker. Det övergripande syftet med gruppens arbete är att förnya managementpraktiken genom samproducerande, kritiska och tolkande ansatser.

Forskningsteman

Forskningsprojekt

Följande 11 projekt pågår inom NMP-gruppen
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
After method in organization studies - workshop om forskningsmetod Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Anette Hallin, Lucia Crevani 2017 EST/MDH
Digitaliserad management – vad kan vi lära av England och Sverige? Ekonomiska vetenskap – NMP-gruppen Anette Hallin, Lucia Crevani FORTE
Digitaliserat arbete och organisering Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Lucia Crevani, Anette Hallin Vinnova
IVRIS – Att introducera välfärdsteknik genom realisering av innovationsförmåga i samverkan Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Lucia Crevani Vinnova
Industri i förändring och det lokala samhället: digitaliseringens konsekvenser och möjligheter Ekonomiska vetenskaper - NMP-gruppen Marie Mörndal Formas
Kompetens 4.0: att sätta forskningsbaserad kunskap i arbete för ökad digitalisering Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Marie Mörndal Vinnova
Ledarskap som sociala interaktionsprocesser Ekonomiska vetenskaper - NMP-gruppen Lucia Crevani Vinnova, Handelsbankens forskningsstiftelser
SInS – Att utveckla förmågan att driva social innovation genom teknik i samverkan Ekonomiska vetenskaper - NMP-gruppen Lucia Crevani, Michela Cozza Vinnova
Situationsanpassad projektledning Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Anette Hallin Wallander-stiftelsen
Skapandet av den hållbara staden – fallet Norra Djurgårdsstaden Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson, KTH Wallander-stiftelsen
Äkta svenskt: en intersektionell analys av entreprenörskapspraktik Ekonomiska vetenskaper - NMP-gruppen Lucia Crevani Vetenskapsrådet