Marknadsföring

Industriell marknadsföring, affärsnätverk och internationella företag dominerar forskningsområdena i marknadsföringsgruppens vetenskapliga insatser. Särskilt genom att lägga fokus på informations- och kommunikationsteknik (IKT) och den omgivande miljön (institutioner, konkurrenskraftiga egenskaper, nätverkskomplexitet etc.) där affärsrelationen existerar, utvidgar denna forskningsgrupp affärsnätverksteori, både teoretiskt och i förhållande till samhället i stort och till företag inom regionen.

Marknadsforskningen fokuserar på hur IT används i affärsrelationer och hur denna teknik driver industriell förnyelse, både när det gäller strukturella och beteendemässiga förändringar. Detta forskningsområde omfattar IKT:s roll inom innovation och entreprenörskap, förståelse för hur olika aktörer möter varandra, hur införandet av IKT påverkar verksamheten i affärsrelationer och hur de möjligheter som IKT erbjuder också (samtidigt) innebär utmaningar för företag i form av konsumenternas ökade krav på interaktivitet, tillgång och informationstranparens. Genom att erkänna behovet av ett skifte i fokus - från ett av marknadsföring och kommunikation till konsumenterna, mot ett av marknadsföring och kommunikation med konsumenterna – är forskning som syntetiserar systembaserade teorier om företagsnätverk, konsumtionskulturteori och servicedominerande logik därför viktigt för att fördjupa vår kunskap om den IKT-ingjutna marknadsföringsprocessen. Forskningsinsatser för att integrera ett nätverks förhållningssätt till traditionella konsumentmarknadsföringsområden, såsom tjänstedominerande logik, konsumentkulturteori och användningen av mobila och webbapplikationer för att minska energiförbrukningen pågår också i samarbete med forskare från University of Richmond (USA). Parallellt med detta projekt fokuserar ett annat projekt på rollen som IT-leverantörer för företagens konkurrenskraft.

Ett mycket lovande forskningsprojekt ligger i skärningspunkten mellan internationell handel och industriell marknadsföring då de försöker beskriva och förstå hur svenska tillverkningsföretag lägger ut sin mjukvaruutveckling till främmande länder och hur denna process resulterar i nya beroendeförhållanden och samspel mellan tidigare närbelägna aktiviteter. Utformningen av sådana entreprenadbaserade projekt har långtgående konsekvenser för företagens resultat, framtida utveckling och förnyelse, inte minst för att olika avstånd, t.ex. geografiska och institutionella, påverkar dessa processer. Ett annat projekt forskar på tillväxtmarknader och deras roll i den globala ekonomin. Denna grupp, som leds av Dr Khan, utvecklar ett forskningscentrum med samarbetspartners i Europa, Pakistan, Indien, Kina och USA som arbetar med forskningsfrågor såsom vinst genom exploatering, konsekvenserna av korruption för olika intressenter, kränkningar av de mänskliga rättigheterna, brist på demokrati och brist på god förvaltning inom inköpsindustrin samt frågan om inköpsmodellerna är hållbara eller om det bör finnas alternativa affärsmodeller.

Forskning inom IB-området fokuserar på hur internationalisering, omkonfigurering av verksamheten samt kunskapsstyrning och överföring i multinationella företag påverkar industriell förnyelse. Studierna av dotterbolags externa integration och utveckling, användningen av affärsnätverksteori, har fört vikten av den yttre miljön för strategin och ledningen av det multinationella företaget (MNE) till ytan. Den senaste tidens utveckling inom detta område har identifierat de olika egenskaperna hos den miljö i vilken den yttre relationen mellan värdlandets dotterbolag och dess affärspartners påverkar integreringsstrategier hos dotterbolaget. Det finns flera forskningsprojekt som drivs i samarbete med forskare från National University of Ireland Galway och Dublin Institute of Technology om förnyelse och vitalisering av industriella kluster och den strategiska aktiviteten hos MNC:s mellan-, det vill säga dotterbolagets högsta, chefer.

Forskargruppen syftar till att offentliggöra resultaten av sina forskningsinsatser i de mest framstående internationella vetenskapliga tidskrifterna, att presentera forskningsresultaten på internationella konferenser samt bli ett livskraftigt bollplank till näringslivet och multinationella företag inom regionen.

Forskare och lärare

R Andersson

Ulf

Professor

Publikationer i DiVA

Björkvall

Joacim

Adjunkt

 

Dahlin

Peter

Forskarassistent

Publikationer i DiVA

Le Duc

Michaël

Lektor

Publikationer i DiVA

Edlund

Charlotta

Adjunkt

Publikationer i DiVA

Ekman

Peter

Lektor

Publikationer i DiVA

Erixon

Cecilia

Lektor

Publikationer i DiVA

Haglund

Ingemar

Adjunkt

Publikationer i DiVA

Haglund

Lennart

Adjunkt

Publikationer i DiVA

Hallén

Lars

Professor emeritus

Publikationer i DiVA

Jie Löwgren

Josefina

Gästlärare

 

Johansson

Björn

Adjunkt

Publikationer i DiVA

Khan

Sikander

Lektor

Publikationer i DiVA

Larsson

Toon

Adjunkt

Publikationer i DiVA

Lindh

Cecilia

Lektor

Publikationer i DiVA

Lundberg

Madeleine

Adjunkt

 

Maaninen-Olsson

Eva

Lektor

Publikationer i DiVA

Röndell

Jimmie

Adjunkt

Publikationer i DiVA

Selegård

Peter

Lektor

Publikationer i DiVA

Program och projekt

Coordinating the Global Firm (Att samordna det globala företaget)

Forskningsprojekt

Green e-service development for real estate companies (Grön e-tjänstutveckling för fastighetsbolag)

Forskningsprojekt