Forskarskolan INDEK/IEO

Forskarskolan INDEK/IEO är ett samarbetsprojekt mellan MDH och Industrin i Mälardalen. Forskarskolans mål är industriell förnyelse genom utbildning och samproduktion i strategiska industriprojekt och systemmiljöer. Projekten är utgångspunkten och styr rekryteringen av forskare, i första hand experter, projektledare och nyckelpersoner från näringslivet men också från akademins civilingenjörs- och ekonomutbildningar.

Vi hoppas att du vill vara med och välja ut projekt från din verksamhet!

Här är några tankar och nyckelmeningar som hittills påverkat utvecklingen av INDEK/IEO och som vi ska diskutera vid en workshop:

  • Ett industriprojekt som kan omfatta flera affärsprojekt. Ditt projekt kan ligga i gränslandet mellan idégenerering/teknikutveckling (FoU) och affärsområdets kommersialisering/industrialisering: så här får vi innovativa men olönsamma (och även redan lönsamma) projekt att lyfta affärsmässigt!
  • En forskning som täcker in ett gränsområde mellan system/teknikutveckling/produktion och verksamhetsstyrning (inklusive investering och finansiering) och juridik. Ett huvudområde handlar om själva bedömningsprocessen. Ett annat område är hur kommersialiseringen organiseras. Värdering av immateriella resurser kommer att lyftas fram i forskningen.
  • Doktorander som huvudsakligen kommer från industrin, och är anställda heltid eller deltid. Personerna arbetar idag som projektledare eller motsvarande nyckelpersoner som har en helhetsbild över företagets verksamhet.
  • En forskarutbildning som är utformad som en progression av dels civilingenjörsutbildningen, dels ekonomprogrammet och rekryterar primärt personer med civilingenjörsexamen alternativt med magister/masterexamen i ekonomi eller mot​svarande meritering. En tvärvetenskaplig ansats är kännetecknande för företagsforskarskolan. 
  • Forskning och praktik som fokuserar på hur människor tar beslut inom nya områden i samband med produktframtagning och kommersialisering. Beslut i ett strategiskt industriprojekt kräver nya sätt att tänka och ibland helt ”nya” perspektiv.
  • Erfarenhetsmässigt kan ett industriprojekt bedömas utifrån såväl effekter vid företagsförvärv som vid marknadsföring eller i samband med utveckling av produktionssystem (se figur på nästa sida). 
  • Dessa nya perspektiv kan leda till nya tekniska och affärsmässiga lösningar och inte bara till teknikinnovationer! Ett industriprojekt kan alltså omfatta ett flertal forskningsprojekt.
  • Tillämpningar som utgår ifrån empiriskt grundade beteendemodeller, tumregler som kompletterar förekommande rationella modeller. De rationella modellerna används som referenspunkter och pedagogiska verktyg.
  • Frågor kopplade till gränssnitt/gränsområden men även övergripande frågeställningar som ”hur identifierar man innovativa, olönsamma (även redan lönsamma) lösningar som även affärsmässigt lyfter vid en rätt organisering?” eller ”hur bibehåller och utvecklar etablerade industriföretag i regionen sin innovativa förmåga?”.

Innovativa och affärsmässiga frågeställningar

Inför bedömning av lämpliga industriprojekt ställs frågorna på sin spets exempelvis ”Hur bidrar detta projekt till företagets originalitet som exempelvis resulterar i nya patent eller till en ny industristandard?”. Frågor som berör varje enskilt forskningsprojekt kan exempelvis vara ”hur stärker detta projekt företagets förhandlingsförmåga?” eller ”hur bidrar detta projektet till att förbättra det egna företagets finansiella position?”

Kontakt

Stefan Schiller
Projektledare för INDEK/IEO 
Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik
Mälardalens högskola
Telefon 021- 10 70 39 
-----
Ulf R Andersson
Forskningsledare IEO
Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik
Mälardalens högskola
Telefon: 021-10 1323