Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap, DEM

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap, DEM, (Studies in Democracy, Power and Citizenship] samlar forskare från statsvetenskap, sociologi, socialt arbete och ekologisk ekonomi .

Vid MDH växer en forskningsmiljö fram som spänner över ett fält som kan sammanfattas med de tre ledorden Demokrati, Makt och Medborgarskap (DEM). Gruppen har en bred ämneskompetens med disputerade företrädare i ämnena statsvetenskap, socialt arbete, sociologi och ekologisk ekonomi. För att fånga komplexiteten i det valda forskningsfältet har gruppen valt att medvetet tillämpa ett pragmatiskt förhållningssätt till teori och metod.

Ett nära samarbete har utvecklats till externa intressenter, inte minst inom ramen för Samhällskontraktet mellan MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland. Vi har valt att driva detta och liknande samarbeten så att vi under forskningsprocessens gång kan återföra kunskaper och erfarenheter till praktiken utan att göra avkall på vår vetenskapliga integritet. Vi tror att vi kan göra bäst ”nytta” för praktiken genom att lägga tyngdpunkten vid beskrivning och analys i ljuset av aktuell samhällsvetenskaplig forskning om demokrati, makt och medborgarskap.

Vi betraktar programskriften som en plattform för långsiktigt forsknings- och utvecklingsarbete.

Mer information om forskargruppens arbete.

Forskarna

Ingemar Elander är senior professor i statsvetenskap och gästprofessor vid MDH. Han var fram till hösten 2009 föreståndare för Centrum för urbana och regionala studier (CUReS) med associerad forskarskola vid Örebro universitet. Elander har lång erfarenhet av samarbete med forskare från olika discipliner. Hans forskning har på senare tid handlat om samhällsstyrning ("governance") och demokrati i urban kontext med klimat, (o)hållbar utveckling, biologisk mångfald, social ojämlikhet, religion och välfärdspolitik som empiriska objekt.

Joakim Johansson är docent och universitetslektor i statsvetenskap vid MDH. Joakims forskningsintresse är genus- och jämställdhetsfrågor, där han efter doktorsexamen 2001 genomfört ett antal studier som berört olika aspekter av manlighet/maskulinitet i kontexter av svensk politik. Politiker vars förhållningssätt till manlighet som Joakim analyserat inkluderar bl.a. Stefan Löfvén, Fredrik Reinfeldt, Gustav Fridolin, Jimmie Åkesson och Yasri Khan. Metodologiskt har Joakim under senare år arbetat mycket med olika slags diskursanalytiska ansatser.        


Mehrdad Darvishpour är filosofie doktor i sociologi, disputerad vid Stockholm universitet, och docent, senior lektor och forskare i socialt arbete vid akademin för hälsa, vård och välfärd vid MDH. Han har genomfört ett antal studier på temat kön, etnicitet och maktkonflikter inom invandrarfamiljer, hedersproblematik, jämställdhet, maskulinitet och våld. Han har även studerat etniska relationer, integration, diskriminering och attityder till mångfald och invandring. Darvishpour forskar för närvarande om nyanlända barns och ungdomars integration och jämställdhetsutveckling.


Terence Fell är sedan 2010 lektor i statsvetenskap vid MDH. Hans forskning fokuserar på socioekonomisk segregation i relation till demokrati och lokal politik. Han har nyligen med andra kollegor publicerat tre forskningsrapporter som granskar boendesegregering i Eskilstuna och Västerås, och de lokala förvaltningarnas försök att alstra social hållbarhet i särskilt utsatta stadsdelar. Han går nu vidare med två forskningsprojekt. Det första berör klassens och etnicitetens betydelse för hälsa i över 200 grannskap mellan 2002 och 2016. Ett annat projekt fokuserar på gymnasieungdomars livsstilar i Västerås i relation till klassbakgrund, etnicitet, boende och den stadsdel de växte upp i.


Eduardo Medina är filosofie doktor i sociologi, lektor och forskare vid MDH. Hans intresseområde ligger inom fältet politisk sociologi, särskilt frågor som rör makt och alstrande av samtycke, det vill säga om möjligheter och hinder för att nå konsensus. I sin avhandling analyserade han detta med fokus på arbetet för hållbar utveckling. Han har nyligen avslutat en studie om användningen av grönområden i Västerås. Senast har Medina publicerat en bok på spanska (2017) om den politiska kampen mot nyliberalismens pilotexperiment, den chilenska diktaturen på 1970- och 1980-talet.

Bozena Guziana är filosofie doktor i miljöteknik, lektor och forskare vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik, MDH. Som ekologisk ekonom har hon ett brett forskningsintresse. Medan hennes avhandling fokuserar på Corporate Social Responsibility (CSR) - främst hur sektorns miljövänliga profil påverkar engagemang för miljöfrågor i miljöteknikföretag - ligger fokus för hennes aktuella forskning på hållbarhetsmotiverad stadsdelsutveckling och deltagardemokrati. Denna forskning bedrivs inom ramen för Samhällskontraktet HSU.