Digitaliserad management – vad kan vi lära av England och Sverige?

Detta projekt kommer att bidra till utvecklingen av kunskap om digitaliseringen och dess organisatoriska effekter; kunskap som är av intresse för chefer och anställda i offentliga såväl som privata organisationer som står i eller inför en digital förändring. Utöver detta kommer projektet också att bidra till att utveckla angreppssätt och metoder för sociomateriell forskning.

Centrala forskningsfrågor är:

  1. Vilka är konsekvenserna av digitalisering för den praktik som ”management” utgör?
  2. I vilken utsträckning underlättar eller hindrar digitalisering olika former av management?
  3. Hur förändras olika organisatoriska praktiker genom digitaliseringen?

Att digitalisering, d.v.s. utvecklingen och implementeringen av allt smartare, snabbare och billigare digital teknik, förändrar organisatoriska processer och arbetspraktiker råder det inget tvivel om. Tekniken innebär nya möjligheter, både till koordinering av arbete, men också till kontroll, exempelvis genom ökade möjligheter till övervakning av anställda i realtid, vilket ändrar maktförhållandena i arbetslivet på olika sätt.

Detta projekt bygger på ett sociomateriellt perspektiv vilket innebär att ingen skarp gräns dras mellan sociala och tekniska processer. I stället ses teknik som något som existerar, och blir till, genom att den bäddas in i olika organisatoriska processer där människor och tekniken är sammankopplade. Genom detta perspektiv skapas goda möjligheter att utveckla teoretisk och praktisk förståelse för digitaliseringen och dess möjligheter; en kunskap som kommer att göra det lättare för dem som är involverade att möta och dra nytta av de förändringar som digitaliseringen innebär.

Projektet innehåller fyra delprojekt som alla fokuserar på olika aspekter av digitalisering: projektifiering, ledarskap, flexibilisering och upplevelsen av teknik. Projekten kommer att bygga på fallstudier som görs på lokala och regionala myndigheter och företag i Sverige och i England. Fallen studeras etnografiskt i kombination med intervjuer och med en deltagarbaserad ansats.