Personcentrerad vård och kommunikation

Forskningsfokus

Gruppens fokus på personcentrerad vård och kommunikation tar sin utgångspunkt bland annat i livsvärldsteori. Personcentrerad vård är baserad på empati, respekt, engagemang, relation, kommunikation, delat beslutsfattande, helhetssyn, individfokus och koordinering. Målet med person-centrerad vård är ett meningsfullt liv för patienten (Håkansson Eklund, Holmström, Kumlin, Kaminsky, Skoglund, Höglander, Sundler, Condén & Summer Meranius, 2018). Forskningen utgår från ett flertal ansatser och såväl teoretiska som empiriska metoder för att besvara olika forskningsfrågor inom vård och omsorg med ett personcentrerat perspektiv. Gruppen är tvärvetenskaplig och inkluderar forskare från vårdvetenskap, psykologi och sociologi.

Mål

Målet är att bidra till kunskapsutvecklingen avseende personcentrerad vård och kommunikation såväl internationellt som nationellt. Vi vill generera kunskap som är relevant för både kliniker och forskare. Forskningen avser främst att studera och främja patienters och anhörigas vård utifrån varje människas unika behov och förutsättningar. Även vårdpersonals och studenters lärande och arbete studeras. Utgångspunkten är att personcentrerad vård och kommunikation har möjlighet att förbättra vårdprocesser och patienttillfredsställelse, som utfall av vården. 

Samproduktion