Mänskliga rättigheter utifrån anmälningar till patientnämnden Västra Götalandsregionen

Forskningen syftar till att undersöka om brott mot mänskliga rättigheter förekommer i de synpunkter och klagomål som inkommit till patientnämnderna i Västra Götaland.

Projektet tar sin utgångpunkt i FN:s centrala rättighetsprinciper om delaktighet och inkluderande, icke diskriminering och jämlikhet, samt ansvarstagande och transparens, och är ett projekt för uppdragsforskning från Avdelning rättighet, Västra Götalandsregionen.

Forskningsprojektet innefattar flera delstudier där anmälningar till patientnämnderna kommer att analyseras för att svara på frågor om det finns brister i bemötande och kommunikationen som strider mot mänskliga rättigheter. Om så är fallet vilka mönster i dessa situationer kan identifieras? Finns det några särskilt utsatta individer eller grupper? Vilka behov kan ses av återkoppling och kunskapsstöd i vården avseende kommunikation och bemötande för att värna om patientens rättigheter och en säker vård? Det är några av de frågor som kommer ligga till grund för analyser av datamaterialet.

Projektet förväntas bidra med kunskaper om hur vårdverksamheter kan arbeta med mänskliga rättigheter i vårdmöten med patienter och hur rättighetssituationen för patienter, eller vissa specifika grupper av patienter kan förbättras. Förhoppningen är att utifrån de resultat som framkommer kunna utveckla ett kunskapsunderlag för utbildning av personal och förbättringar i vården.

Huvudfinansiär: Västra Götalandsregionen
Projektperiod: 2016-01-01-2016-12-31