Kurser på forskarnivå

Följande kurser med anknytning till forskarutbildningsämna vårdvetenskap, fysioterapi, folkhälsovetenskap, socialt arbete och arbetslivsvetenskap erbjuds läsåret 2018/2019.

Kurser

Health and Welfare - perspectives on Equity, Access and Participation, 7,5 hp

Kurskod: FHVV001

Studieperiod: 2018-09-03—2018-10-08
I kursen diskuteras samhällsutmaningar och forskningsproblem för jämlikhet, tillgänglighet och delaktighet inom området hälsa och välfärd. Vidare lyfts ideologiska och teoretiska perspektiv på hälsa och välfärd, samt hur begreppen jämlikhet, tillgänglighet och delaktighet tillämpas i nationell och internationell forskning. Kursen tar även upp kunskapsteoretiska och etiska perspektiv på deltagarbaserad forskning inom hälsa- och välfärdsområdet. Kursen läses tillsammans med studenter från år 2 i Masterprogrammet Hälsa och välfärd.

Kursansvarig: Lena Almqvist

Epistemology, ethics and design, 7,5 hp

Kurskod: FHVV002

Studieperiod: 2018-10-08—2018-11-09
I kursen studeras kunskapsteoretiska traditioner som förekommer inom hälsa och välfärdsområdet, samt den inverkan dessa traditioner har på olika forskningsdesigner. Vidare studeras forskningsetiska frågor och deras samhällsrelevans. I kursen ingår också färdighetsträning för muntliga och skriftliga vetenskapliga presentationer.
 
Kursansvarig: Margareta Asp

Health and Welfare - Perspectives on Profession, Organization and Innovation

Kurskod: FHVV003

Studieperiod: 2018-11-12-2018-12-14
Kursen syftar till att studenten/doktoranden ska skaffa sig fördjupade kunskaper om förhållandet mellan organisatoriska hälso- och välfärdssystem och processer, yrkesutövning, implementering och innovativa lösningar för att möta framtidens utmaningar inom hälsa och välfärd samt att tillämpa denna kunskap inom sitt eget forskningsområde. Kursen läses tillsammans med studenter från år 2 i Masterprogrammet Hälsa och välfärd.
 
Kursansvarig: Lena-Karin Gustafsson

Kvalitativa forskningsmetoder II

FHVV06

Studieperiod: 2019-01-21-2019-02-22
Kursen innehåller tre delar. Den första delen omfattar olika kvalitativa metodologiska forskningsansatser som har relevans för hälsa- och välfärdsområdet. Den andra delen handlar om olika vetenskapsteoretiska perspektiv relaterat till doktoranders forskningsprojekt. Kursens tredje del fokuserar på metodologiska angreppssätt för doktorandens egna forskningsprojekt. Kursen läses tillsammans med studenter från år 2 i Masterprogrammet Hälsa och välfärd.
 
Kursansvarig: Lena Wiklund Gustin

Kvantitativa forskningsmetoder II 7.5 hp

Kurskod: FHVV005

Studieperiod: 2019-02-25—2019-03-29
Kursen tar upp fördjupade aspekter av kvantitativ forskningsdesign. Vidare tar kursen upp olika multivariata analysmetoder med relevans för området hälsa och välfärd. Fördjupning i olika sätt att kombinera kvalitativa och kvantitativa metodansatser (mixed methods) ingår. I kursen diskuteras också hur man som forskare kan vidareutveckla ett kritiskt förhållningssätt inom vetenskapligt arbete. Kursen läses tillsammans med studenter från år 2 i Masterprogrammet Hälsa och välfärd.
 
Kursansvarig: Lena Almqvist

Systematic Review, 7,5 credits

Kurskod: FHVV007

Studieperiod: 2019-04-01—2019-06-07. Kursen ges på halvfart och på distans.
Kursen är en introduktion till metoder för systematiska litteraturöversikter och kritiskt förhållningssätt när det gäller att genomföra metaanalyser eller metasynteser. Vidare studeras hur man strukturerar vetenskapliga artiklar som bygger på litteraturstudier och hur man systematiskt granskar och sammanställer en sådan vetenskaplig publikation.
 
Kursansvarig: Anna-Lena Almqvist

Theories, models and concepts, 7,5 hp

Kurskod: FHVV004

Studieperiod: 2019-04-01—2019-06-07. Kursen ges på halvfart och på distans
Kursen syftar till att doktoranden ska skaffa sig fördjupade kunskaper om teorier, modeller och begrepp av relevans för hälsa och välfärdsområdet och specifikt inom det egna forskarutbildningsämnet, samt med ytterligare fördjupning i det egna doktorandprojektet. Doktoranden ska lära sig urskilja vad som kännetecknar teorier, begrepp och modeller, samt begreppsutveckling. Vidare ska doktoranden värdera vilka kunskapsteoretiska grunder som teorier, modeller och begrepp grundas på.

Anmälan

Vill du anmäla dig till någon av ovanstående kurser kontakta forskningsadministratör Marita Larsson