Forskarutbildning

Forskarutbildningen inom området hälsa och välfärd vid Mälardalens högskola sätter fokus på ett kunskapsfält där hälso- och välfärdsforskning möts. I detta mångvetenskapliga kunskapsfält samverkar flera olika professioner från olika ämnen. Forskarutbildningen har både ett hälso- och ett välfärdsperspektiv, vilket återspeglas i kurs- och avhandlingsupplägg.

Delaktighet/genusperspektiv, professionsutveckling/praktikerrelevans samt innovativa arbetssätt är centrala begrepp i forskarutbildningen. Dessa begrepp ser vi som viktiga i målet att stärka patientens/klientens/brukarens möjlighet att påverka och engagera sig i sin livssituation. Forsk­ningen ska också bidra till professionernas kunskapsbas och understödja innovation och utveck­ling inom området hälsa och välfärd.

Doktorandernas forskningsprojekt inom området hälsa och välfärd bedrivs ofta i samverkan med landsting, kommuner och internationella samverkanspartners och har starkt stöd från det omgivande samhället. Det framgår genom att samarbetspartners inom vård och omsorg, Landstinget Västmanland, Landstinget Sörmland, Nyköping kommun, Katrineholms kommun, Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) och våra samverkanspartners i Thailand, har ingått avtal om att finansiera doktorandtjänster inom ramen för konkreta samarbetsprojekt.

Fem forskarutbildningsämnen

Det finns fem forskarutbildningsämnen inom området hälsa och välfärd; arbetslivsvetenskap, folkhälsovetenskap, fysioterapi, socialt arbete och vårdvetenskap.

Forskarutbildningens omfattning

Forskarutbildningen i området hälsa och välfärd kan antingen genomföras på fyra års heltidsstudier som avslutas med en doktorsexamen eller på två års heltidsstudier som avslutas med en licentiatexamen. Studierna kan bedrivas på allt från halv- till heltid. Totalt omfattar forskarutbildningen, som leder till doktorsexamen (240 högskolepoäng varav 180 högskolepoäng är avhandlingsarbetet och 60 högskolepoäng är kurser). Licentiatexamen omfattar totalt 120 högskolepoäng (varav 90 högskolepoäng är vetenskaplig uppsats och 30 högskolepoäng är kurser).
Utbildningen bedrivs på engelska. Kurserna är indelade i block fördelat på en grundkurs i studier på forskarutbildningsnivå (7,5 hp), ett block med kurser i forskningsmetodik (15-30 hp), ett block med kurser inom området hälsa och välfärd (22,5 hp) och ett block med avhandlingsspecifika kurser (15-30 hp). De avhandlingsspecifika kurserna väljs i samråd med handledarna.

Mer information

Kontakta Marita Larsson