Fokusområden

Fokusområdena syftar till att synliggöra och stödja forskning som tar sig an nuvarande och framtida utmaningar inom hälsa och välfärd och innebär intern och extern kommunikation, forskningsbas och samverkan.

I fokusområdena samlas forskning som involverar forskare från olika forskargrupper inom hälsa och välfärd, andra akademier på MDH och externa samverkanspartners. Fokusområdena synliggör den starka och unika forskning som bedrivs och är framåtblickande.. Fokusområdena utgör ett stöd för forskarna att bli starkare nationellt och internationellt, samproducera och växa – och för utbildningarna där vi utbildar för framtiden!

Hållbart arbetsliv, livsstil och hälsa utforskar det tvärvetenskapliga området som har avgörande betydelse för samhällsutmaningar inom arbetsliv, folkhälsa och klimatförändringar. Utformningen av framtidens arbetsplatser bör fokusera på klimatsmarta och hälsofrämjande åtgärder samtidigt som den underlättar för arbetstagarna att göra ett effektivt arbete med hjälp av användarvänliga digitala lösningar. Den globala klimatkris vi står inför kräver att teknisk utveckling, policybeslut och livsstilsändringar tillämpas metodiskt för att minska utsläppet av växthusgaser och därmed bromsa in den globala uppvärmningen. En livsstil som främjar god hälsa och livskvalitet går hand i hand med en hållbar livsstil som minskar klimatpåverkan. 

Hälsa och välfärd för människor i utsatta och sårbara livssituationer omfattar studier av brukares och patienters behov och upplevelser av och möjligheter till behandling, vård och omsorg. Den kunskap som tas fram ligger således inom ett forskningsområde där vård- och välfärdsinsatser sammanfaller och där vårdvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv berikar varandra. Gemensamma forskningsprojekt har som målsättning att bidra till en hållbar samhällsutveckling i vilken socialt arbete, vård, och omsorg formas utifrån utsatta och sårbara människors sammanhang och behov. Forskningen inriktas på hur det kan skapas förutsättningar och arbetssätt för att förbättra professionella insatser och utfall för brukare/patienter och närstående.

Hälso- och välfärdsteknik ur ett användarperspektiv utforskar digitala och tekniska lösningar riktade mot såväl människan i friskt tillstånd som vid hälsopromotion, sjukdom, efter skada, vid funktionshinder eller andra särskilda behov. Forskningen syftar till att undersöka om och hur hälso- och välfärdsteknik kan bida till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet, trygghet och självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Vidare syftar forskningen till att utifrån ett användarperspektiv öka kunskapen om möjligheter med digitala och tekniska lösningar inom vård och omsorg samt att studera hur hälso- och välfärdsteknik kan stödja och utveckla hälsa, vård och omsorg.