Psykisk hälsa unga kvinnor (PHUK)

Övergripande syfte är att utöka kunskapen om unga kvinnors egen förståelse och erfarenhet av psykisk ohälsa.

Kvantitativa frågeställningar: Hur ser sambanden ut mellan unga kvinnors psykiska hälsa och deras sociala stöd samt erfarenhet av relationsvåld, kränkningar i skolmiljön eller via nätet och sociala media, särbehandling på grund av kön, samt pornografikonsumtion? 
Kvalitativ frågeställning: Vilka subjektiva erfarenheter har unga kvinnor av psykisk ohälsa och vad innehåller den utifrån deras perspektiv? 

Mål: Stödja unga kvinnor att påverka och förändra villkoren för psykisk hälsa enligt deras egen förståelse av fenomenet. 
 
Aktiviteter: Datainsamling via enkät och fokusgrupper i grundskolan med uppföljande möten med de unga kvinnorna efter ca en termin. Återkoppling till skolor och föräldrar av resultaten på gruppnivå. 

Huvudfinansiär: Samhällskontraktet.
Projektperiod: 2017-08-01-2018-12-31.