HV3D - Hjälpmedel och välfärdsteknik i tre dimensioner

Syftet med projektet är att arbeta fram en sammanfogad modell som kan användas för att visa på att en form av hälso- och välfärdsteknik och välfärdsteknik lösning ger XX möjliga kvalitativa, kvantitativa effekter. Det vill säga en modell som i praktisk användning inom landstingens och kommunernas verksamheter kan beskriva förväntade eller uppnådda effekter på individnivå, organisatorisk nivå samt samhällsnivå (ekonomi)  vid införande av en hälso- och välfärdsteknik lösning. 
Enkelt framställat kan HV3D beskrivas att ha som mål att besvara nedanstående frågor: 
  • Vad är kostnader för att implementera nya hjälpmedel och välfärdsteknik i vård och omsorg och hur kan dessa beräknas? 
  • Hur ska organisationer/strukturer se ut för att för bästa resultat vid införande av nya hjälpmedel och välfärdsteknik? 
  • Vad ger dessa hjälpmedel och välfärdsteknik för individuella värden för användarna (patient/brukare, anhöriga och personal) vad gäller till exempel trygghet, aktivitet, självständighet, funktion, delaktighet, livskvalitet och välbefinnande? 


Huvudfinansiär: SKL via Nationella hjälpmedelschefs nätverket, Samhällskontraktet och Regionförbundet Sörmalnd.
Projektperiod: 2016-09-01-2020-08-31.