Långvarigt självständigt liv

Forskningsfokus

Det åldrande samhället är en global utmaning som påverkar ett lands hälsa och välfärd på flera sätt. Alla PriLivs aktiviteter relaterar till denna demografiska utmaning som innebär att den demografiska försörjningskvoten ökar så att en minskad andel yngre arbetsföra skall producera de varor och tjänster som hela befolkningen skall leva av. Andelen äldre och funktionshindrade som lever med kronisk sjukdom och stora vårdbehov blir allt fler, samtidigt som bristen blir allt större på personal som kan ge vård och omsorg. Detta innebär förväntningar på ökade insatser av anhörigvårdare och en snabbt växande marknad för hälso- och välfärdstekniska redskap för att öka såväl livskvalitet som vårdens och omsorgens kvalitet och effektivitet samt användarnas delaktighet, trygghet och säkerhet. En stor utmaning är också att äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning har ökat och kommer att fortsätta att öka. Även till synes väletablerade aktiviteter som läkemedelsbehandling behöver vidareutvecklas för att bättre möta de äldres behov.

Inom PriLiv pågår forskning och forskningsrelaterade aktiviteter inom hälso- och välfärdsteknik inom äldreområdet, demens och demensvård, äldre och läkemedel, antibiotikaförskrivning bland äldre, åldersrelaterade sjukdomar i ögat, stöd och omsorg till äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning, stöd till anhörigvårdare, samt om arbetsförhållanden inom äldreomsorg.
 
Forskare inom PriLiv bidrar till forskningsbasering i flertalet utbildningsprogram vid HVV, som t.ex. sjuksköterskeprogrammet, fysioterapeutprogrammet, socionomprogrammet, specialistutbildningen för sjuksköterskor, samt fristående kurser, t.ex. farmakologisk behandling av äldre. 

Mål

Bidra till att öka möjligheterna till och stödja ett långvarigt självständigt liv samt att bidra till forskningsbasering i HVV:s utbildningsprogram. 

Samproduktion