Kritiska perspektiv i våldsprevention

Forskningsfokus

Gruppen bedriver forskning om våld och våldsprevention inom området hälsa och välfärd, med kritiska perspektiv som analytisk ingång. I fokus står frågor om hur olika former av ojämlikhet och sociala tillhörigheter bidrar till våld och utsatthet, och hur kunskap om detta kan omsättas i våldspreventiva insatser inriktade på individer, grupper, organisationer/verksamheter, i lokalsamhället eller på nationell nivå. Forskningsintresset berör såväl universella insatser för att förebygga våld och riktade insatser där utgångspunkten är olika riskgrupper, som indikativa insatser då våldet redan är ett faktum och det handlar om förhindra ytterligare våld eller att våldet förvärras, begränsa skador, och/eller bidra till återupprättelse och återhämtning. Problematiseringen av olika former av ojämlikhet och sociala tillhörigheter utgör en gemensam teoretisk utgångspunkt, medan forskningsprojekten kan ha något olika tyngdpunkt och fokus, exempelvis på intersektionen mellan genus och ålder (barn-vuxen) i social barnavård och vid hanteringen av partnervåld; etnicitet och genus i hanteringen av hedersrelaterat våld; genus, maskulinitet och hälsa i rättspsykiatrisk vård; eller genus och ålder i institutionsvård av unga. 

Samproduktion

Allmänna Barnhuset , Eskilstuna kommun , Federation of Mother and Child Homes and Shelters/Finland , Göteborgs universitet , Män för jämställdhet , Socialstyrelsen , Skolverket , Stockholms universitet , Stockholms stad , Örebro universitet , THL/Institute for Health and Welfare