ChiP

Forskningsfokus

Vår forskning inom CHIP fokuserar på delaktighet, rättigheter och hälsofrämjande åtgärder som stöd för barn, unga, föräldrar och familjer. Detta för att bidra med förståelse av hälsa och välfärd ur ett socioekonomiskt perspektiv med särskilt fokus på rättigheter, delaktighet och jämlik hälsa. Eftersom barn och unga alltid är beroende av ansvarstagande vuxna i sin närhet innefattar forskningen även föräldrar. Forskningen utgår från barns och ungdomars perspektiv samt barn- och ungdomsperspektiv. Med barns perspektiv avses att barnet och ungdomen själv haft möjlighet att dela med sig av sin förståelse, erfarenheter, åsikter, tankar, önskningar, upplevelser. Ett barn- och ungdomsperspektiv är vuxnas förståelse av hur barn och ungdomar uppfattar, erfar och handlar i sin tillvaro. De kontext som är aktuella är familj, förskola, skola, fritidssituationer, vård och habilitering. För att fånga barns och ungdomars perspektiv inkluderas barnen och ungdomarna själva i forskning. När det gäller att utforska barn och ungdomsperspektiv är det föräldrar och professionella från olika verksamheter som deltar i forskning. Traditionella metoder som intervjuer, observationer och enkäter används samt utveckling av innovativa metoder som exempelvis interaktivt kommunikationsverktyg.  

Mål

Forskargruppens mål är bidra till och stärka kunskapen gällande barns, ungas och föräldrars rätt till hälsa och delaktighet såväl nationellt som internationellt. Detta görs genom att systematisera befintlig kunskap samt genom att identifiera och fylla kunskapsluckor inom området. Vidare bidrar gruppen med att omsätta befintlig kunskap i praktiken via interventionsstudier, samverkan och samproduktion med berörda parter.

Samproduktion

Mer information kommer snart.